PED4401 – Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet: En innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2020: 

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

I dette emnet spør vi:

 • Hva vet vi om tidligere tiders og nåværende former for organisering av arbeid og læring i arbeidet?
 • Og hvordan kan vi studere hvordan teknologier både kan være med på å sette rammer for hvordan arbeid og læring i arbeidslivet utføres, samtidig som det kan være et redskap for arbeidslivslæring?

Emnet er en oversikt over forskning om ulike former for organisering av arbeid og læring i arbeidslivet, og forskjellige sider ved hvordan teknologisk utvikling er med på å prege arbeid. Både arbeid i seg selv og som en av faktorene som former læring.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal kunne

 • Innholdet i utvalgte klassiske og nylige teorirammer og modeller for hvordan organisering av arbeid og læring i arbeidet og for teknologier kan oppfattes som både rammer og redskap for hvordan arbeid og læring i arbeidslivet utføres

Ferdigheter

Du skal kunne

 • Forholde deg til likheter og forskjeller mellom ulike perspektiver innen forskningslitteraturen, og lære deg hvordan du kan velge innen perspektiver som grunnlag for videre studier og forskning

Generell kompetanse

Du skal

 • Være i stand til å forholde deg kritisk til konkurrerende teorier og forståelsesrammer innen utvalgte forskningsfelt
 • Være i stand til å argumentere for styrker og svakheter innen disse teoriene og forståelsesrammene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet tilbys til studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning KULA.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen ut over opptakskrav til master i pedagogikk, studieretning KULA.

Undervisning

I emnet brukes pedagogiske arbeidsformer som

 • forelesninger
 • nettbaserte aktiviteter
 • gruppeprosesser knyttet til løsning av ulike typer case.

Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Obligatorisk oppmøte ved første gangs undervisning
 • Gruppearbeid (case)
 • Framføring i plenum/seminar
 • Skriftlig sluttrapport på ca. 10 sider

Frister og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter blir gitt ved semesterstart.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretningen KULA.

Eksamen

7 dagers individuell eksamen.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent før du kan avlegge eksamen i emnet.

Eksamen har to sensorer.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Eksamensoppgaver gis på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Obligatoriske aktiviteter som er godkjent vil være gyldig i to år. Hvis du har godkjente aktiviteter, men stryker til eksamen, kan du gå opp til ny eksamen i emnet neste gang det tilbys ordinært.

Hvis du ikke har bestått obligatoriske aktiviteter, må du melde deg opp til emnet neste gang det tilbys ordinært og gjennomføre de ikke godkjente aktivitetene på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Eventuelt noe engelsk.