PED4401 – Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet: En innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet, samt deres betingelser og endringspotensiale i ulike typer av virksomheter Fokus er på utvikling av teoretiske og kritiske tilnærminger til kunnskapsfeltet, og på analysearbeid med praktiske case som tematiserer pågående utvikling og samtidsdebatter i feltet.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal kunne

 • Gjøre rede for teoretiske perspektiver og sentrale begreper innenfor området kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet.
 •  Identifisere og beskrive organisatoriske betingelser for kunnskapsutvikling og læring i ulike deler av arbeidslivet.

Ferdigheter

Du skal kunne

 • Anvende teorier for å konseptualisere problemer og analysere case vedrørende kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet.
 • Kritisk vurdere og forholde deg til aktuelle trender innenfor disse områdene.

Generell kompetanse

Du skal

 • Være i stand til å forholde deg kritisk til konkurrerende teorier og forståelsesrammer.
 • Være i stand til å argumentere for styrker og svakheter innen disse teoriene og forståelsesrammene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet tilbys til studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning KULA.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen ut over opptakskrav til master i pedagogikk, studieretning KULA.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefales kunnskaper i PED2801 eller tilsvarende.

Undervisning

I emnet brukes pedagogiske arbeidsformer som

 • forelesninger
 • nettbaserte aktiviteter
 • gruppeprosesser knyttet til løsning av ulike typer case.

Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Obligatorisk oppmøte ved første gangs undervisning
 • Gruppearbeid (case)
 • Framføring i plenum/seminar
 • Skriftlig sluttrapport på ca. 10 sider

Frister og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter blir gitt ved semesterstart.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretningen KULA.

Eksamen

5 dagers individuell eksamen.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent før du kan avlegge eksamen i emnet.

Eksamen har to sensorer.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Eksamensoppgaver gis på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Obligatoriske aktiviteter som er godkjent vil være gyldig i to år. Hvis du har godkjente aktiviteter, men stryker til eksamen, kan du gå opp til ny eksamen i emnet neste gang det tilbys ordinært.

Hvis du ikke har bestått obligatoriske aktiviteter, må du melde deg opp til emnet neste gang det tilbys ordinært og gjennomføre de ikke godkjente aktivitetene på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Fakta om emnet

Studiepoeng
15
Nivå
Master
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk

Eventuelt noe engelsk.