Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar utgangspunkt i pedagogisk praksis med IKT innenfor studiets fagområder: kommunikasjon, design og læring, slik de er representert i studieretningens temaer.

Praksis kan foregå i ulike virksomheter i offentlig og privat sektor som arbeider innenfor de felt som studiet tar for seg. I praksisperioden følger du arbeidsrytmen på det enkelte praksissted og deltar i de ulike aktivitetene der i den grad de har forutsetning for det. Du kan også tildeles selvstendige oppgaver på praksisstedet. Praksis veiledes av en veileder på praksisstedet. I praksisperioden skal du få innsyn i og erfaring med viktige samarbeidsformer, arbeidsmåter og strategier i praksisfeltet.

Hva lærer du?

Du skal utvikle kunnskaper om arbeid med kommunikasjon, design og læring i sentrale institusjoner og kontekster. Du skal forstå ulike rasjonaler for pedagogisk praksis med IKT, i formelle og uformelle sammenhenger.

Kunnskaper

 • Du skal utvikle kunnskaper og forståelse for aktuelle utfordringer innenfor de fagområder som studiet tar for seg.

Ferdigheter

 • Du skal settes i stand til å ta kvalifiserte og begrunnede valg i relasjon til virksomheters arbeid med tilrettelegging for bruk av e-læring og sosiale medier.
 • Du skal utvikle ferdigheter i å analysere virksomheters pedagogiske praksis, dilemmaer og forandringsprosesser i slik praksis.
 • Du skal utvikle ferdigheter i å beskrive, reflektere og dele praksiserfaringer.
 • Du skal få erfaring fra arbeid med ulike former for intervensjoner i virksomheters pedagogiske praksis.
 • Du skal settes i stand til å utforme, formidle og anvende IKT-baserte løsningsmodeller i relasjon til virksomheters primærarbeid og kompetanseutvikling.

Generell kompetanse

 • Du skal lære å bruke pedagogiske teorier og modeller for å vitenskapelig begrunne design, de skal forstå prinsippene for utvikling og innføring av e-læring og sosiale medier i virksomheter.
 • Du skal settes i stand til å forholde seg analytisk og kritisk-konstruktivt til pedagogisk praksis.
 • Du skal utvikle ferdigheter i å veilede om- og å tilpasse teoretiske modeller og teknologiske løsninger til konkrete situasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning KDL.

Det er ikke mulig å ta emnet som privatist eller enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført og bestått emnene i 1. semester på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning KDL for at du skal kunne begynne på PED4582.

Overlappende emner

Tidligere avlagt praksis i studieretningen KUL på 10 studiepoeng, med spesialisering i LTA gir fritak for praksisperioden, men ikke fra gjennomføring av skriftlig eksamen (Praksisrapport).

Tidligere avlagt praksis i studieretningen KDL (PED4580) på ett semester (5 studiepoeng) gir fritak for praksisperioden i tilsvarende semester.

Undervisning

I emnet brukes ulike pedagogiske arbeidsformer slik som forelesninger, framlegg fra studenter og gruppeprosesser.

Undervisningstilbudet i emnet består av

 • Praksisseminar
 • Praksis

I praksisseminaret brukes ulike pedagogiske arbeidsformer slik som forelesninger, framlegg fra studenter og gruppeprosesser. Undervisningen i praksisseminaret er praksisforberedende for praksisperioden som skal gjennomføres. Seminaret vil ta opp og diskutere problemstillinger som du erfarer på praksisstedet. Samtidig vil emnet handle om å analysere praksis, intervenere i praksis, dele praksiserfaringer og reflektere kritisk-konstruktivt over dagens praksis ved å komme med forslag til hvordan denne kan forbedres med bruk av IKT & læring med utgangspunkt i studiets teorideler.

Studentenes deling av praksiserfaringer er en viktig del av emneinnholdet. Seminarleder vil fortløpende kommentere studentenes erfaring fra praksisstedet og i det skriftlige arbeidet, lede diskusjoner, kople praksis til teori og metode ved å trekke på kurspensum og metoder brukt i prosjekter, og hjelpe til med å dele erfaring på tvers av de ulike praksisfeltene. Andre forskere og potensielle veiledere kan bli invitert til seminaret for å kommentere deltagernes tekster.

I tillegg til praksisseminaret skal du gjennomføre obligatorisk veiledet praksis. I praksisperioden vil du bli veiledet av en veileder på praksisstedet. Informasjon om praksis ved IPED finner du her, du vil også få mer informasjon i undervisningssammenheng.

Obligatorisk aktivitet 

 • Deltakelse i seminarundervisningen. Det kreves minimum 80% fremmøte.
 • Gjennomføring av praksis på 5 uker. Praksisperioden er på 5 uker med 4 dagers praksis på praksisstedet og 1 dag med seminarundervisning per uke.
 • Du skal ha et framlegg i undervisningen med erfaringsdeling fra gjennomført praksis. Dette gjøres enten individuelt eller i gruppe. Arbeidet skal presenteres muntlig.

I praksisoppholdet følger du normalt arbeidstiden på praksisstedet.

 

Eksamen

Skriftlig hjemmeoppgave: Praksisrapport, ca 3 sider.

Frister, omfang og krav til obligatoriske aktiviteter og oppgaven kunngjøres ved semesterstart.

Alle tre obligatoriske aktiviteter må være godkjent før du kan få levere oppgaven.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis du har gjennomført og fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter, men ikke består skriftlig eksamen, kan du melde deg til eksamen på nytt neste gang emnet tilbys ordinært uten å gjennomføre noen av de obligatoriske aktivitetene på nytt.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 2 år.

Hvis du ikke har fått godkjent de obligatoriske aktivitetene, må du gjennomføre de aktuelle aktivitetene på nytt.

Det gis normalt ikke adgang til mer enn én gjennomføring av veiledet praksisperiode på til sammen 5 uker.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Høst 2020

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk