SPED1300 – Læring i et livsløpsperspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet møter du følgende tematiske områder:

 • En beskrivelse av hvordan læring skjer i et dynamisk samspill mellom individuelle og miljømessige faktorer i et livsløpsperspektiv
 • Ulike læringsteoretiske perspektiver sees i sammenheng med endring på biologiske, kognitive, atferdsmessige og sosiale nivåer
 • Læringsteoretiske perspektiver som knyttes til forskning og praksis av relevans for spesialpedagogikk

Hva lærer du?

Kunnskaper

Gjennom emnet opparbeider du deg:

 • Innsikt i de sentrale læringsteoretiske perspektivene f.eks. de biologiske, kognitive, sosial-kognitive, og sosiokulturelle
 • Kjennskap til nye forskningsfelt og teorier, f.eks. nevrovitenskap og teorier om dynamiske system, som er relevante for forståelsen av typisk og atypisk læring
 • Kunnskap om individuelle- (f.eks. minne, motivasjon) og miljømessige faktorer (f.eks. læringskontekst, sosial interaksjon) som påvirker læring generelt og hos personer med spesialpedagogiske behov
 • Kunnskap om læringsstrategier og - prosesser

Ferdigheter

Gjennom arbeidet med emnet skal du kunne:

 • Reflektere over teorienes nytte og relevans for spesialpedagogisk yrkesutøvelse
 • Anvende teoretiske perspektiver på realistiske læringssituasjoner, f.eks. å beskrive konkrete eksempler på læring ved hjelp av teoretiske perspektiver og begreper, og å foreslå teoretisk motiverte tiltak som fremmer læring

Generell kompetanse

Gjennom kunnskaper og ferdigheter du opparbeider i arbeidet med emnet, skal du utvikle en begynnende kompetanse som styrker evnen til å kunne:

 • Forstå hvordan læring skjer i et dynamisk samspill mellom individuelle og miljømessige faktorer i et livsløpsperspektiv
 • Anvende læringsteoretiske perspektiver og deres relevans for spesialpedagogikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk, men kan åpnes for enkeltemneopptak, dersom kapasiteten tillater det.

Undervisning

Undervisningen er forbeholdt undervisningspåmeldte studenter og består av forelesninger og seminarer. Merk: det er ikke mulig å bytte gruppe etter at du har fått plass på valgt seminargruppe.  

Obligatoriske aktiviteter i undervisningen

 • deltakelse på seminarer
 • godkjent gruppeoppgave
 • skriftlig vurderingsoppgave

Eksamen

Eksamen:

6-timers skriftlig eksamen

For å gå opp til eksamen må de obligatoriske aktivitetene i undervisningen være godkjent. Alt fravær fra seminarer utover 20 % må dokumenteres med legeattest.  De obligatoriske aktivitetene er gyldig i 3 år og du trenger ikke å ta dem på nytt hvis du går opp til ny eksamen innen 3 år.

Sensurordning: Intern sensor ved første sensur. Intern og ekstern sensor ved klagesensur.

Korrekt sitat- og kildebruk

Sensur av eksamen på ISP

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Norsk, dansk, svensk og engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et nytt eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer. Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Underveisevalueringer hver gang emnet tilbys. Periodiske evalueringer i følge evalueringsplanen til Institutt for spesialpedagogikk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk, dansk, svensk og engelsk