Geofag i skolen - Feltarbeid i geotop

Arbeid i geotop er viktig i geofag, her Finse. Foto: Institutt for geofag

Arbeid i geotop er viktig i geofag, her Finse. Foto: Institutt for geofag

Etter- og videreutdanningsemnet Geofag i skolen – Feltarbeid i geotop er for lærere i videregående skole som underviser i geofag, eller som ønsker å gjøre det. Emnet inneholder både geofag og fagdidaktikk, og er strukturert etter hovedmomenter i læreplanen for programfag geofag.

Emnet gir en uttelling på 15 studiepoeng for studenter på videreutdanning. Dersom emnet tas som etterutdanningskurs, får deltagerne et kursbevis i stedet for studiepoeng og avsluttende vurdering i emnet.

Kunnskapsmål

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

 • Ha en bred kunnskap om grunnleggende prinsipper innen feltdidaktikk
 • Ha kunnskap om geofaglige klassifikasjonssystemer til bruk i arbeid i geotoper

Ferdighetsmål:

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

 • Utføre feltundersøkelser av geologi, hydrologi, meteorologi og naturkatastrofer
 • Bruke tradisjonelle kart, elementer i geografiske informasjonssystemer og GPS
 • Planlegge feltundervisning som bidrar til at elevene lærer å observere og tolke spor etter geofaglige prosesser i felt
 • Utvikle undervisningsopplegg i geofag ved å bruke en geotop i nærområdet til egen skole, og reflektere over erfaringer

Generell kompetanse:

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

 • Vurdere og anvende ulike områder som geotoper til geofaglige undersøkelser i skolen.

Hvordan søke dette emnet?

Du søker om opptak på etter- og videreutdanningsemnet GEO2910 - Feltarbeid i geotop (15 sp.) ved å benytte et elektronisk søknadskjema. NB Søknaden gjelder kun dette emnet, ikke hele programmet. Emnet GEO2910V tilbys enkeltstående for undervisningsåret høst 2017/vår 2018.

Søknadsfristen til emnet var 1. august 2017.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse,
og realfag fordypning som inneholder:

en av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, og med fag fra høyere utdanning.

Undervisning

Det er fire samlinger i emnet (totalt 75 timer). Det vil være egenarbeid mellom samlingene. I løpet av samlingene blir det forelesninger, presentasjoner og mye feltarbeid. Feltarbeidet vil være både individuelt og gruppevis. Det vil være et stort innslag av egenarbeid mellom samlingene, der vi benytter digital læringsplatform.

Mer informasjon om undervisningen vil ligge på Fronter.

 • Frammøte: Det kreves frammøte på minst 80 % av det som skjer på de tre samlingene. Dersom kravet om obligatorisk tilstedeværelse ikke er oppfylt, mister studenten retten til å gå opp til eksamen. Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved avslutningen av alle samlinger. Dette for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med omsyn til presentasjon av geofaglig stoff. Eget arbeid mellom samlingene må påregnes.
 • Veiledning: Det er krav til å møte på minst to veiledninger i løpet av prosessen der studentene arbeider med kursoppgavene
 • Presentasjon: På samlingene presenteres eget arbeid. På siste samling er det eksamenspresentasjon for både etter- og videreutdanningsstudenter..
 • Skriftlig oppgave: For de som tar emnet som videreutdanning er det innlevering av en skriftelig oppgave med innleveringsfrist 1. august 2018.

Vurdering og eksamen

Skriftlig besvarelse og muntlig presentasjon på siste samling teller til sammen 100 %. Karakter A-F.

All obligatorisk undervisning slik det er beskrevet under punktet Undervisning må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Studentene er selv ansvarlige for å holde seg informert om de gjeldende frister.

Mer informasjon om eksamen kan du lese på eksamenssidene.

Anbefalte forkunnskaper:

Overlapping

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Publisert 30. apr. 2013 13:10 - Sist endret 19. juni 2018 11:18