Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer, kurs, fremføringer og demonstrasjoner. I læringsprosessen veksles det mellom individuell arbeid, gruppearbeid, loggskriving, refleksjon over eget arbeid og eksamen. Prosjektarbeid er viktig for at du skal lære deg samarbeid, konflikthåndtering og kommunikasjon.

Praksis

I de fleste semestrene er det innlagt forskjellige former for praksis. Utplasseringene finner sted både i offentlig og privat sektor. Du får dermed innsyn i ernæringsfysiologers rolle på ulike arbeidsplasser. Hensikten er at du skal få prøve det du har lært av teori.

I forbindelse med kurset ERN4410, Klinisk ernæring, er det en fire ukers obligatorisk praksis.

Vi gjør oppmersom på at studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er pliktige til å opplyse om dette i forbindelse med at de får tilbud om praksisplass. Dette følger av lov av 2. juli 1999 om helsepersonell (helsepersonelloven).

Undervisningssted

Universitetet i Oslo, Domus Medica og diverse sykehus.

Eksamens- og vurderingsformer

I slutten av hvert semester er det én skriftlig eksamen. Unntakene er 4. semester, der det også er eksamen midtveis i semesteret, og 9.- og 10. semester, der det er skriving og fremlegging av masteroppgaven. Ernæringsstudentene har en egen eksamen (ERN1010) ved avslutning av 1. semester.

Eksamensspråk

I emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, eventuelt på svensk eller dansk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Masteroppgaven og søknad til REK

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal godkjenne alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter før de settes i gang. Det gjelder også for masteroppgaver.

Masteroppgaven og søknad til REK

Skikkethetsvurdering i studiet i klinisk ernæring

Skikkethetsvurdering etter Lov om universiteter og høyskoler § 4-10 omfatter ulike yrker der yrkesutøveren kommer i nær kontakt med andre mennesker, slik som lærerutdanninger og helse- og sosialfagutdanninger, deriblant studiet i klinisk ernæring.

Den løpende skikkethetsvurderingen skal foregå gjennom hele studietiden. Dette er blant annet begrunnet ut i fra hensynet til pasienter og klienter som studentene er i kontakt med. Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Det viktigste virkemidlet for å vurdere en student som uskikket ligger som før i selve studiet, ved at studenten får ikke bestått til eksamen eller ikke godkjent praksis. Det å vurdere en student som ikke skikket etter en særskilt sikkerhetsvurdering skal bare benyttes i helt spesielle tilfeller der andre virkemidler ikke har ført fram.

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 27. juli 2016 14:07