Hva lærer du?

Masterstudiet i farmasi er en profesjonsutdanning som gir deg farmasøytisk kompetanse med hovedvekt på realfag, teknologi og helsefag.


Utdanningen dekker spennet fra utvikling og produksjon av legemidler til klinisk bruk på individ- og samfunnsnivå. Du blir ekspert på legemidler, får autorisasjon som helsepersonell, og du kan bidra til å løse legemiddelrelaterte utfordringer både for den enkelte pasient og i samfunnet.

Etter at du har fullført 5-årig master i farmasi, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du er legemiddelekspert med inngående kunnskap om sentrale virkestoffers opphav, struktur og aktivitet, legemidlers fremstilling, kvalitetskrav og effekter, og deres bruk og plass i forebygging og behandling av sykdom ut fra et individ- og samfunnsperspektiv:

 • Du har avansert kunnskap om legemidler basert på et solid fundament innen kjemi, biologi, farmakodynamikk, farmakokinetikk, farmakoterapi, biofarmasi, legemiddelteknologi, samfunnsfarmasi og farmakoepidemiologi.
 • Du har bred kunnskap om humanfysiologi og sykdomsutvikling som nødvendig grunnlag for å kunne vurdere avansert legemiddelterapi. 
 • Du har bred kunnskap om utvikling av legemidler og klinisk utprøving med innsamling av og krav til dokumentasjon, samt kunnskap om valg og utførelse av sentrale legemiddelanalytiske metoder.
 • Du har kunnskap om kommunikasjonsteori og klinisk kommunikasjon, får autorisasjon som provisorfarmasøyt  og har nødvendig grunnlag for å få driftskonsesjon for apotek og for å bli farmasifaglig ansvarlig i grossistvirksomhet.

Ferdigheter

Du kan vurdere og gi råd vedrørende persontilpasset legemiddelterapi og legemiddelhåndtering i samhandling med annet helsepersonell, pårørende og pasient:

 • Du kan bidra til optimalisering av legemiddelbehandling for den enkelte pasient gjennom tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell, og drøfte rasjonell legemiddelbruk i forhold til helseøkonomiske prinsipper i et individ- og samfunnsperspektiv.
 • Du kan analysere ulik informasjon om legemidler og legemiddelbruk og anvende dette til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Du har teknologisk kompetanse og kan formulere, produsere og kvalitetskontrollere legemidler:

 • Du har fokus på kvalitetssikring i alle ledd i produksjons- og distribusjonskjeden og i alle farmasøytiske tjenester.
 • Du har teoretisk grunnlag for å kunne bli godkjent som kvalifisert person for legemiddelproduksjon (QP) i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Du kan gjennomføre et veiledet, selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt relatert til farmasi i tråd med kravene for gjeldende forskningsmetodikk og etiske standarder innen fagfeltet:

 • Du kan bidra til kvalitetsutvikling, innovasjon og nytenkning innen relevante fagfelt.
 • Du kan drøfte farmasifaglige problemstillinger, analyser, forskningsresultater og konklusjoner.
 • Du kan anvende relevante statistiske og epidemiologiske metoder på legemiddelrelaterte problemstillinger.

Generell kompetanse

Du kan anvende kunnskaper og ferdigheter slik at legemidler bidrar til å skape best mulig helse, både på individ og samfunnsnivå:

 • Du har ferdigheter innen kommunikasjon for å møte brukernes behov og krav til samhandling.
 • Du kan bidra med legemiddelkompetanse og kunnskap om riktig legemiddelbruk på individnivå, i tverrfaglige team rundt pasienten og i samfunnet, innen helsesektorens forvaltningsorganer og i legemiddelindustrien.
 • Du kan arbeide i team, både sammen med andre fra samme fagområde og tverrfaglig.

Du kan arbeide selvstendig i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer:

 • Du kan analysere etiske problemstillinger innen farmasøytisk praksis og reflektere over forskningsetiske problemstillinger innen farmasi.
 • Du kan nyttiggjøre deg forskningsresultater i yrkesutøvelsen, reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse og anvende dine kunnskaper og ferdigheter i faglig ledelse.

Utdanningen er i henhold til Forskrift om nasjonal retningslinje for farmasøytutdanningene, bachelor- og masterutdanning i farmasi (fastsatt av Kunnskapsdepartementet 3. januar 2020).

Publisert 8. nov. 2016 10:29 - Sist endret 30. nov. 2022 07:28