Hva lærer du?

Masterstudiet i farmasi er en profesjonsutdanning som gir deg farmasøytisk kompetanse med hovedvekt på farmasøytiske, medisinske og naturvitenskapelige fag. Utdanningen dekker spennet fra utvikling og produksjon av legemidler til klinisk bruk på individ- og samfunnsnivå. Du blir ekspert på legemidler, får autorisasjon som helsepersonell, og du kan bidra til å løse legemiddelrelaterte utfordringer både for den enkelte pasient og i samfunnet. Utdanningen er i henhold til Forskrift om nasjonal retningslinje for farmasøytutdanningene, bachelor- og masterutdanning i farmasi (fastsatt av Kunnskapsdepartementet 3. januar 2020).

Etter at du har fullført 5-årig master i farmasi, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du er legemiddelekspert med inngående kunnskap om sentrale virkestoffers opphav, struktur og aktivitet, legemidlers fremstilling, kvalitetskrav og effekter, og deres bruk og plass i forebygging og behandling av sykdom ut fra et individ- og samfunnsperspektiv:

 • Du har avansert kunnskap om legemidler basert på et solid fundament innen kjemi, biologi, farmakodynamikk, farmakokinetikk, farmakoterapi, biofarmasi, legemiddelteknologi, samfunnsfarmasi og farmakoepidemiologi.
 • Du har bred kunnskap om humanfysiologi og sykdomsutvikling som nødvendig grunnlag for å kunne vurdere avansert legemiddelterapi. 
 • Du har bred kunnskap om utvikling av legemidler og klinisk utprøving med innsamling av og krav til dokumentasjon, samt kunnskap om valg og utførelse av sentrale legemiddelanalytiske metoder.
 • Du har kunnskap kommunikasjonsteori og klinisk kommunikasjon, får autorisasjon som provisorfarmasøyt  og har nødvendig grunnlag for å få driftskonsesjon for apotek og for å bli farmasifaglig ansvarlig i grossistvirksomhet.

Ferdigheter

Du kan vurdere og gi råd vedrørende persontilpasset legemiddelterapi og legemiddelhåndtering i samhandling med annet helsepersonell, pårørende og pasient:

 • Du kan bidra til optimalisering av legemiddelbehandling for den enkelte pasient gjennom tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell, og drøfte rasjonell legemiddelbruk i forhold til helseøkonomiske prinsipper i et individ- og samfunnsperspektiv.
 • Du kan analysere ulik informasjon om legemidler og legemiddelbruk og anvende dette til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Du har teknologisk kompetanse og kan formulere, produsere og kvalitetskontrollere legemidler:

 • Du har fokus på kvalitetssikring i alle ledd i produksjons- og distribusjonskjeden og i alle farmasøytiske tjenester.
 • Du har teoretisk grunnlag for å kunne bli godkjent som kvalifisert person for legemiddelproduksjon (QP) i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Du kan gjennomføre et veiledet, selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt relatert til farmasi i tråd med kravene for gjeldende forskningsmetodikk og etiske standarder innen fagfeltet:

 • Du kan bidra til kvalitetsutvikling, innovasjon og nytenkning innen relevante fagfelt.
 • Du kan drøfte farmasifaglige problemstillinger, analyser, forskningsresultater og konklusjoner.
 • Du kan anvende relevante statistiske og epidemiologiske metoder på legemiddelrelaterte problemstillinger.

Generell kompetanse

Du kan anvende kunnskaper og ferdigheter slik at legemidler bidrar til å skape best mulig helse, både på individ og samfunnsnivå:

 • Du har ferdigheter innen kommunikasjon for å møte brukernes behov og krav til samhandling.
 • Du kan bidra med legemiddelkompetanse og kunnskap om riktig legemiddelbruk på individnivå, i tverrfaglige team rundt pasienten og i samfunnet, innen helsesektorens forvaltningsorganer og i legemiddelindustrien.
 • Du kan arbeide i team, både sammen med andre fra samme fagområde og tverrfaglig.

Du kan arbeide selvstendig i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer:

 • Du kan analysere etiske problemstillinger innen farmasøytisk praksis og reflektere over forskningsetiske problemstillinger innen farmasi.
 • Du kan nyttiggjøre deg forskningsresultater i yrkesutøvelsen, reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse og anvende dine kunnskaper og ferdigheter i faglig ledelse.

Publisert 8. nov. 2016 10:29 - Sist endret 10. nov. 2021 09:14