Hva lærer du?

Gjennom masterstudiet i Geofag utvikler du en faglig helhetsforståelse og detaljert empirisk og teoretisk kunnskap innen et spesifikt fagområde.

Du får praktisk erfaring med vitenskapelige metoder og modeller, gjennomføring av et forskningsprosjekt samt inspirerer til kritisk tenkning og refleksjon. Forskningsprosjektene trekker på kunnskaper fra støttefag som kjemi, fysikk, statistikk, matematikk, mekanikk, biologi og informatikk. Oppgavene kan inkludere feltarbeid, være eksperimentelle og/eller teoretiske. De fleste masteroppgaver inneholder en kombinasjon av feltarbeid, laboratorieanalyser modellering, eksperimenter og teori. Master­grads­oppgaven vil i størst mulig utstrekning bli definert slik at du blir en del av et aktivt forsknings­fellesskap i det fagområdet du skriver en oppgave innen.

Etter at du har fullført master i Geofag, har du oppnådd:

Kunnskap

Du kan bidra med avansert kunnskapsutvikling innen et spesialområde og dets anvendelser:

 • Du har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område.
 • Du har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.
 • Du kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet.
 • Du kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Du kan treffe kritiske og reflekterte valg blant sentrale metoder og verktøy fra forskning og arbeidsliv:

 • Du kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
 • Du kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • Du kan analysere og forholde deg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere.  og formulere faglige resonnementer.
 • Du kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

Du kan bidra til fagets utvikling og analysere dets muligheter og begrensninger – faglig, etisk og samfunnsmessig:

 • Du kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
 • Du kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.
 • Du kan formidle og kommunisere omfattende faglig arbeid, både eget og andres, til ulike målgrupper.
 • Du kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.
 • Du kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og andre.
 • Du kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

Læringsutbytte for studenter som startet på dette studiet høsten 2017 eller tidligere

Publisert 23. jan. 2017 15:11 - Sist endret 15. juli 2021 10:01