Hva lærer du?

Kjernen i masterprogrammet handler om samspillet mellom individuell og organisatorisk læring og beslutningsprosesser i arbeidslivet. Dette er kunnskap om organisasjoner i kontekst, om arbeidslivsforhold, om teknologiske muligheter og politiske føringer og hvordan dette spiller inn i virksomheter.

Studieprogrammet vil gi deg ferdigheter til å stille gode spørsmål knyttet til organisasjonsutvikling, prosjektstyring og evaluering, og du vil få erfaring med å delta i slike prosesser.

Kunnskaper

Etter fullført mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid har du:

 • Avansert kunnskap om arbeidsliv, organisasjoner og organisering.
 • Inngående kunnskap om mangfoldet av teorier innen organisasjon og ledelse.
 • Avansert kunnskap om samspillet mellom individuelle og kollektive identiteter og kulturelle prosesser i organisasjons- og arbeidslivet.
 • Evne til å anvende kunnskapen på nye områder innen organisasjons- og arbeidsliv.
 • Evne til å identifisere og analysere ulike organisasjonsstrukturer og konsepter og deres historiske og nåtidige kontekster.

Ferdigheter

Med en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid kan du:

 • Analysere ulike organisasjonsformer.
 • Analysere forandring og trender i arbeidslivet.
 • Overføre kunnskapen fra teori til møte med praksis.
 • Utvikle kunnskap som er relevant for å utvikle den enkelte organisasjon.
 • Påvirke strategien til virksomheten du arbeider for.
 • Vurdere om et utviklingsredskap passer.
 • Gjennomføre en organisasjonsanalyse.
 • Gjennomføre analyser av betydningen av partsforholdet i arbeidslivet.
 • Gjennomføre forsknings- og utredningsprosjekter og vurdere og velge hensiktsmessige metodiske teknikker.
 • Undersøke organisatoriske forhold med ulike metoder.
 • Gjennomføre et dybdeintervju samt hensiktsmessig koding og analyse.
 • Gjennomføre en survey-undersøkelse og statistisk analyse.

Generell kompetanse

Med en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid har du:

 • Et godt faglig skjønn og evne til organisatorisk nytenkning.
 • Problemoppfinnsomhet, kritisk fantasi og faglig refleksivitet.
 • Evne til å kommunisere, både skriftlig og muntlig, både med spesialister og allmenheten, konklusjoner og analyser fra studier innen organisasjon, ledelse og arbeidsliv.
 • Evne til å formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske begreper innen organisasjons- og arbeidsliv.
 • En systematisk og metodologisk åpen holdning til problemstillinger.
 • Evne til å gjennomføre prosjektarbeid etter mandat fra en ekstern oppdragsgiver.
 • Evne til å forholde deg kritisk til oppdragsgivere.
 • Praktisk erfaring med arbeidslivets dilemmaer.
 • Evne til teamarbeid og å samarbeide med personer med ulik fagbakgrunn.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. des. 2019 09:57