Hvorfor velge dette programmet?

Med en master i organisasjon, ledelse og arbeid får du et solid faglig grunnlag og reell erfaring med å forstå og håndtere kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv. I masterprogrammet vektlegges kritisk organisasjonsteori og nyere organisasjonssosiologi.

Studieprogrammet gir deg ferdigheter til å utvikle, analysere og koble avansert teori med praktiske case. Studieprogrammet passer for deg som er teoretisk orientert og ønsker å utvikle dine organisasjonsteoretiske ferdigheter i møte med praksis.

Det komplekse arbeidslivet

Alle viktige samfunnsforhold har en organisatorisk dimensjon. Moderne arbeidsliv er preget av komplekse og gjennomgripende endringsprosesser. På makronivå kan disse endringene knyttes til økonomiske, politiske og kulturelle globaliseringsprosesser og IKT som en generisk teknologi. På virksomhetsnivå ser vi en rask utbredelse av tjenesteytende og kunnskapsintensive arbeidsformer. Det nye arbeidslivet stiller store krav til fleksibilitet og kvalitet og fører med seg åpne og prosessorienterte former for organisering og ledelse.

Masterprogrammet retter seg primært mot ledelse og arbeid i organisasjoner med komplekse målstrukturer. Organisasjoner som er premissleverandører for arbeid- og politikkutforming og viktige aktører i samfunnet. 

Prosjektforum

Prosjektforum (emnet SVPRO4000) er et unikt emne hvor studentene tilegner seg erfaring med moderne arbeidsformer og problemstillinger i arbeidslivet i møte med oppdragsgivere og profesjonelle aktører. Det skal vise hvordan tverrfaglige løsninger og ervervede samfunnsfaglige kunnskaper og perspektiver kan komme til anvendelse. 

www.prosjektforum.uio.no

Tverrfaglighet

Dette er et tverrfaglig studieprogram som spenner over et bredt spekter av samfunnsfag. Programmet tar blant annet for seg samspill mellom teknologi og arbeidsprosesser og mellom kultur og organisering.

Programmet vil gi studentene en selvstendig og helhetlig analytisk holdning til et stort og voksende repertoar av organisasjonsoppskrifter som er preget av motesvingninger. I denne turbulente utviklingen er det avgjørende å besitte ferdigheter og kunnskap som setter en i stand til å fortolke komplekse sosiale prosesser og til å velge velfungerende angrepsmåter og løsninger. Gode analyser, vurderinger og beslutninger forutsetter analytiske ferdigheter som bygger på grunnleggende organisasjonsforståelse og som har et åpent perspektiv på hva som kan utgjøre organisasjonens relevante omgivelser.

Programmet består av obligatoriske og valgfrie emner. De obligatoriske emnene er organisasjonsforståelse, metodelære, et todelt emne med teorifordypning og forberedelse til masteroppgave, og gjennomføringen av et tverrfaglig og gruppebasert prosjekt for en reell oppdragsgiver fra arbeidslivet. Studenten skal også skrive masteroppgave over et semester.

Utveksling og valgfag

Omtrent halvparten av mastergradens emner er valgfrie. Studentene har stor frihet til å utforme sin egen tverrfaglige profil, for eksempel ved å inkludere fag fra humaniora, juss og pedagogikk.

I tillegg er programmet lagt opp slik at du kan ta valgfag ved utenlandske universiteter.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. des. 2019 15:56