Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Krav til faglig fordypning (bare synlig for UiO-tilsatte)

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

For opptak til studiet blir det lagt vekt på at den faglige fordypningen i teori og metodekunnskap fra bachelorgraden skal være et godt utgangspunkt for å ta master i organisasjon, ledelse og arbeidsliv. For å kvalifisere til opptak til masterprogrammet må du derfor ha:

  • Minst 80 studiepoeng i emner fra teoretiske samfunnsvitenskapelige eller humanistiske  fagområder.
  • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode av minimum 10 studiepoengs omfang av kvalitativ (som dekker forskningsdesign, operasjonalisering, intervjuanalyse og opplæring i minst en kvalitativ metodeteknikk) eller kvantitativ (som dekker forskningsdesign, operasjonalisering, regresjonsanalyse og opplæring i en statistikkpakke) art. Metoden vil inngå i de 80 poengene i punktet over.

Utdanninger som ikke kvalifiserer

Praksisrettede utdanninger som f.eks. førskolelærer, sosionom eller sykepleier vil ikke dekke kravet til faglig fordypning. Ta kontakt med studiekonsulenten om du er i tvil om din utdanning kvalifiserer.