Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

 • din søknadsfrist
 • se opptakskravene
 • vite hvilke dokumenter du må sende inn
 • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

60

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Krav til faglig fordypning til og med 2020

NB! Dersom du skal søke i 2021 eller senere se "Krav til faglig fordypning fra og med 2021"

For opptak til studiet blir det lagt vekt på at den faglige fordypningen i teori og metodekunnskap fra bachelorgraden skal være et godt utgangspunkt for å ta master i organisasjon, ledelse og arbeidsliv. For å kvalifisere til opptak til masterprogrammet må du derfor ha:

 • Minst 80 studiepoeng i emner fra teoretiske samfunnsvitenskapelige eller humanistiske  fagområder.
 • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode av minimum 10 studiepoengs omfang av kvalitativ (som dekker forskningsdesign, operasjonalisering, intervjuanalyse og opplæring i minst en kvalitativ metodeteknikk) eller kvantitativ (som dekker forskningsdesign, operasjonalisering, regresjonsanalyse og opplæring i en statistikkpakke) art. Metoden vil inngå i de 80 poengene i punktet over.

Krav til faglig fordypning fra og med 2021

Masterprogrammet er teoretisk orientert og krever at studentene kan lese teori på et avansert nivå. For opptak til studiet blir det lagt vekt på at den faglige fordypningen i teori og metodekunnskap fra bachelorgraden skal være et godt utgangspunkt for å ta master i organisasjon, ledelse og arbeidsliv. For å kvalifisere til opptak til masterprogrammet må du derfor ha:

 • Minst 80 studiepoeng i emner fra teoretiske samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fagområder.
 • Minst 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, av
  • enten kvalitativ art, som dekker
   • forskningsdesign
   • operasjonalisering
   • intervjuanalyse
   • samt opplæring i minst én annen kvalitativ metodeteknikk
  • eller kvantitativ art, som dekker
   • forskningsdesign
   • operasjonalisering
   • regresjonsanalyse
   • samt opplæring i en statistikkpakke
  • Emner på 10 studiepoeng som omfatter både kvalitativ og kvantitativ metode dekker ikke kravet.
  • Emner på 15 studiepoeng som omfatter både kvalitativ og kvantitativ metode vurderes individuelt.
   • Dette gjelder også for søkere som har avlagt 7,5 studiepoeng i kvalitativ metode og 7,5 studiepoeng i kvantitativ metode.
  • Metodeemnet vil inngå i de 80 poengene i punktet over.

Utdanninger som ikke kvalifiserer

Praktisk rettede utdanninger vil ikke dekke kravet til faglig fordypning. Noen eksempler på slike utdanninger er førskolelærer, sosionom, politi, sykepleier, eiendomsmegler og reiselivsledelse.

Emner som primært er rettet inn mot salg og markedsføring anses ikke som teoretiske samfunnsvitenskapelige eller teoretiske humanistiske emner. Eksempler på slike emner er regnskap, revisjon, markedsføring, varemerkebygging, salg, public relations, business/finans og logistikk.

Emner innenfor HR og ledelsesfag vurderes individuelt.

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Emnebeskrivelser

Du må laste opp emnebeskrivelser og eventuelt andre beskrivende dokumenter for metode-emner for å få dette godkjent.

Motivasjonsbrev (kun opptak 2020)

Alle søkere kan sende inn et motivasjonsbrev på max 1 side. Tilleggspoeng gis i opptaket avhengig av innholdet i brevet. I brevet skal du:

 • Fortelle kort om deg selv og din bakgrunn
 • Beskrive på hvilken måte er din faglige bakgrunn relevant for masterprogrammet
 • Informere om hvorfor du søker

Rangering av søkere

Rangering til og med 2020

Det er vanligvis stor konkurranse om plassene til dette programmet. Kvalifiserte søkere rangeres etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet, samt eventuelle tilleggspoeng fra motivasjonsbrev.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Rangering fra og med 2021

Det er vanligvis stor konkurranse om plassene til dette programmet. Kvalifiserte søkere rangeres etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet. Tilleggspoeng gis til søkere som har gjennomført Examen philosophicum. Karakter C eller bedre gir 0,5 tilleggspoeng. Karakter D eller E gir 0,3 tilleggspoeng.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Tidligere opptak og snitt

Søkertall og snitt for tilbud for de siste opptakene. 

Skalaen er 5=A, 4=B, etc.

2020: 984 søkere

2019: 879 søkere - 4,00

2018: 808 søkere - 4,00

2017: 767 søkere - 4,04

2016: 798 søkere - 3,98

2015: 831 søkere - 4,00

2014: 704 søkere - 4,00

2013: 627 søkere - 4,24