Hva lærer du?

Studieretningen gir deg en bred akademisk kompetanse innenfor fagfeltet kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet. Den gir deg en bevissthet på fagpedagogens profesjonelle rolle i arbeidslivet og samfunnsansvar. 

Kunnskaper

Etter fullført studie skal du

 • kunne dokumentere god kjennskap til ulike modeller for opplæring og læring i arbeidslivet
 • vise kjennskap til ulike perspektiver på teknologi og hva slags roller den kan ha i kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet
 • kunne dokumentere forståelse for sentrale begreper og teorier om læring, organisasjonsutvikling og profesjonell ekspertise
 • kunne skille ulike forskningsdesign for studier av læring i arbeid fra hverandre, og dokumentere forståelse for deres styrker og begrensninger.

Ferdigheter

Etter fullført studie skal du 

 • ha ferdigheter i å lede, planlegge og evaluere læringsprosesser for individer og organisasjoner
 • kunne anvende teoretiske perspektiver på læring i arbeid i kartlegging av kompetansebehov
 • kunne analysere praktiske situasjoner med henblikk på faktorer som virker hemmende eller fremmende for innovasjon og andre former for endring
 • kunne identifisere og drøfte teoretiske argumenter i empirisk forskning om læring og kunnskapsutvikling i arbeidet.

Generell kompetanse

Etter fullført studie skal du 

 • ha analytisk og forskningsbasert kompetanse i ulike spørsmål som gjelder læring og profesjonell utvikling i arbeidslivet
 • kunne kommunisere om faglige problemstillinger og formidle egne faglige vurderinger i på en relevant måte overfor ulike målgrupper
 • vise bevissthet om fagpedagogens profesjonelle rolle i arbeidslivet og hans/hennes samfunnsansvar
 • kunne argumentere, skriftlig og muntlig, for teoribaserte vurderinger av praktiske arbeids- og læringssituasjoner
 • vise evne til samarbeid med andre i utforsking og løsning av faglige problemstillinger. 

 

Publisert 5. feb. 2018 14:35 - Sist endret 6. juli 2018 10:54