Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 

Dette emnet omfatter ulike teoretiske perspektiver på pedagogisk-psykologisk rådgivning. Pedagogisk-psykologisk rådgivning vil bli belyst og drøftet i forhold til ulike aktuelle settinger og som tiltak på individ-, gruppe- og systemnivå.

Emnets eksterne veiledende praksis omfatter 8 uker ved institusjoner som driver pedagogisk-psykologisk rådgivning. Under praksisperioden skal du delta i obligatorisk praksisseminar ved instituttet, hvor undervisningen i stor utstrekning er case-basert, og hvor du vil få anledning til å prøve ut og drøfte din rolle som pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Hva lærer du?

Kunnskaper:

Etter fullføring av emnet skal du:

 • kunne redegjøre for ulike teoretiske retninger innen pedagogisk- psykologisk rådgivning og veiledning
 • kunne drøfte likheter og forskjeller i forandringsprosessene slik disse forstås innen ulike rådgivningstilnærminger
 • kunne vurdere det forskningsmessige grunnlaget for ulike rådgivningstilnærminger
 • vise innsikt i rådgiverens rolle og funksjon

Ferdigheter:

Etter fullføring av emnet skal du kunne:

 • anvende observasjon, intervju og tester på en faglig forsvarlig måte
 • utøve profesjonell pedagogisk-psykologisk rådgivning på individ- gruppe- og systemnivå
 • foreta selvstendige og faglig begrunnede vurderinger i møtet med ulike faglige og etiske problemstillinger

Generell kompetanse:

Etter fullføring av emnet skal du:

 • kunne igangsette endringsprosesser og evaluere effekten av tiltak i pedagogiske settinger
 • gi uttrykk for etisk og kritisk refleksjon rundt pedagogisk-psykologiske kartlegging og iverksetting av tiltak
 • ha en reflektert holdning til mangfoldet av rådgivnings- tilnærminger og til forskningsbasert kunnskap

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk i Master i pedagogikk, studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning og forbeholdt studenter med opptak til studiet

Minimum10 studenter og maksimum 30 studenter. Emnet tilbys til alle studenter som er tatt opp på studieretningen

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Første år av studiet PED4011Generell metode og dataanalyse 15 studiepoeng og PED4101 Sosioemosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser 15. stp., PED4102 Språk, kommunikasjon og læring, PED4103 Testmetode

Overlappende emner

Overlapp med PED4100 med 15 stp.

Undervisning

Undervisningen gis i form av

 • forelesninger/ seminar - det forventes at du deltar aktivt
 • praksisseminar.
 • 8 ukers obligatorisk praksis.

Før og under praksisperioden skal du delta i obligatoriske forelesninger og praksisseminar ved instituttet, hvor undervisningen i stor utstrekning er case-basert, og hvor du vil få anledning til å prøve ut og drøfte din rolle som pedagogisk-psykologisk rådgiver.        

80 % obligatorisk oppmøte i praksis, forelesningene og praksisseminarene.

Praksis er obligatorisk. Studenter må selv dekke reise innenfor Oslo, men kan få støtte til reise utenfor Oslo.

Informasjon om praksis ved IPED finner du her, du vil også få mer informasjon i undervisningssammenheng.

Adgang til undervisning

Deltakelse i undervisningen forutsetter opptak til emnet.

Eksamen

5 dagers skriftlig hjemmeeksamen med oppgitt emne.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du skal kunne ta eksamen.

To sensorer. Den ene av disse kan være emneansvarlig.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Høst 2020

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Høst 2020

Deretter hver høst

Undervisningsspråk

Norsk