Undervisning og eksamen

Undervisningen, seminar og praksis er planlagt å gå som normalt høsten 2020, men det vil bli mulighet for å følge undervisningen via zoom. På grunn av romkapasitet, vil det også tidvis være behov for at en liten gruppe studenter følger undervisningen via zoom. Organiseringen av dette vil du få mer informasjon om ved studiestart.

Undervisningen er rettet mot feltets tre hovedområder

  • språk, kommunikasjon og læring
  • sosioemosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser
  • rådgivning og veiledning

All undervisning foregår i mindre grupper og veksler mellom forelesninger og øvelse i ulike former for undervisnings, utrednings- og kommunikasjonsferdigheter. Praksis inngår som en del av studiet. Studiet legger både vekt på selvstendig arbeid og samarbeid. Faglig veiledning gis både individuelt og i gruppe som en del av undervisningen.

Praksis

Du har praksis i 1. og 3. semester, og praksis er knyttet til emnene PED4101  og PED4104.   

I tillegg til praksis (som er obligatorisk) vil det være noen obligatoriske ekskursjoner. 

Første praksisperiode er en observasjonspraksis som foregår tre dager i uken, i tre uker. Andre praksisperiode er i PP-tjenesten og gjennomføres i 8 uker, 4 dager i uken. 

På grunn av praksisinnholdet må du levere politiattest når du begynner på studiet.

 

Praksis for deg som startet studiet før 2019:  

Startet du studiet før 2019 så les om praksis under "Oppbygning og gjennomføring" i studieløp 2011-2018. 

Obligatorisk undervisning

Det er obligatoriske komponenter i alle emner, se de ulike emnebeskrivelsene.  

Undervisningsspråk

Hovedspråket på studiet er norsk, men deler av undervisningen kan også være på engelsk. Dette varierer fra emne til emne og fra semester til semester. En betydelig del av studielitteraturen kan også være på engelsk. 

Lærings- og undervisningsformer 

Studieprogrammets varierte lærings- og undervisningsformer er ment å sikre et felles faglig engasjement mellom de vitenskapelige ansatte og deg som student. Det forutsettes derfor en høy grad av studentaktivitet. Akademisk skriving inngår som en sentral læringsaktivitet.

Instituttet skal, i nært samarbeid med studentene, sikre formelle og uformelle kontaktflater mellom studie- og forskeraktiviteten ved å:

  • initiere faglige og sosiale aktiviteter i tilknytning til programmet.
  • legge til rette for ulike former for formelle og uformelle faglige samarbeid mellom ulike grupper av studenter og ansatte.
  • invitere til aktiv deltagelse i ulike faglige fora og forskningsseminar.

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamensformene på studiet er varierte og omfatter skriftlige hjemmeoppgaver, samt muntlig og skriftlig eksamen. Vurderingsformene bidrar til at du får erfaring med ulike arbeidsformer og til at du får mulighet til å vise din kompetanse på flere måter.

 

Publisert 13. sep. 2016 11:57 - Sist endret 16. okt. 2020 11:51