Praksis

Det er 12 uker obligatorisk praksis i løpet av studiet. Praksis er delt i 2:

De formelle krav og rettigheter for praksis i PPU er beskrevet i Retningslinjer for praksis i PPU.

Praksisutplassering

Utplassering på en av våre partnerskoler

Du  blir utplassert ved en av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning sine partnerskoler på Østlandet. Oversikt over partnerskoler. Blir du utplassert ved en partnerskole kan du ikke velge skole, trinn/nivå eller beliggenhet selv. Du blir plassert i praksis på grunnlag av dine fag og skolenes veiledningskapasitet. Praksisperiodene er organisert som en gruppepraksis, med to til fire studenter per praksisgruppe.

Vi har åpnet opp for to andre alternativer for utplassering under forutsetning at du tar kontakt med praksisansvarlig på emnet innen 1. september for høstens kortpraksis og innen 1. november for vårens langpraksis. 

a. Utplassering etter avtale med andre skoler

Du kan gjøre en avtale med en skole som ikke er blant partnerskolene, og som du ikke har en ansettelse ved. Dette alternativet gjelder først og fremst for deg som ikke er bosatt i Oslo/Viken eller for studenter som må ha kort reisevei grunnet forsørgeransvar/helse. Les mer om krav og fremgangsmåte.

Vi anbefaler studenter som bor langt unna våre partnerskoler å gjøre en egen praksisavtale  for å unngå lang reisevei. Merk at avtaler gjort med ILS partnerskoler ikke vil bli godkjent.

b. Utplassering ved egen skole

Det er mulig å gjennomføre praksis ved en skole der du har et ansettelsesforhold. Les mer om krav og gjennomføring for praksis ved egen skole.

Reisevei

Vi ser på bosted og reisevei så langt det lar seg gjøre, fortrinnsvis for å unngå at noen får en urimelig lang reisevei. Fag og veiledningskapasitet er imidlertid overordnet geografiske hensyn. Du må derfor være forberedt på ca. 1 times reise hver vei, i enkelte tilfeller 1,5 timer.

Så langt det er mulig forsøker vi å ta andre særskilte hensyn. Forhold vi vurderer er: aleneforsørger med barn, dokumentert sykdom eller annet. Du opplyser om dette behovet i praksisundersøkelsen innen semesterstart. Din fagkombinasjon og skolenes veiledningskapasitet er imidlertid overordnet. I alle tilfeller må du belage deg på utgifter i forbindelse med reisevei til praksisskolen. Reiseutgifter refunderes ikke.

Krav til tilstedeværelse

Tilstedeværelse i praksis er obligatorisk. Maksimalt gyldig fravær i 4-ukers kortpraksis er 3 dager og 5 dager i 8-ukers langpraksis. Fraværet må være dokumentert sykdom eller avtalt permisjon med skolen. Udokumentert fravær innebærer at praksis ikke blir bestått. Det er viktig å merke seg at det ikke gis permisjon for annen jobb, reise eller liknende. Permisjon avklares med praksisskolen. Ved ethvert fravær kan ILS kreve at praksis forlenges. 

 

Det er forventet fulle arbeidsdager og fulle arbeidsuker på skolen. 6-8 klokketimer (eller 8-10 45-minuttersøkter) tilstedeværelse i undervisning i uken er forventet. Tilstedeværelse i undervisning innebærer egen undervisning og observasjon av både medstudenter og veileder(e). Dere skal kun undervise i deres fagdidaktiske fag, observasjonsdelen kan foregå i andre nærliggende fag avtalt med skolen. Tid til veiledning, planlegging av undervisning med medstudenter samt møter med skolens personale kommer i tillegg. Det er for øvrig forventet at dere gjør dere kjent med skolen i forkant av praksis, for eksempel via nettsidene deres.

 

Vurdering av din praksis

Praksis i 1. semester må være godkjent i henhold til kriterier for godkjenning av praksis i PPU3210 for at du skal kunne fortsette på studiet. Dersom praksis i første semester ikke godkjennes, må PPU3210 tas opp igjen ved første anledning.

8-ukerspraksis i 2. semester må være bestått i henhold til kriterier for langpraksis for at emnet skal bli bestått.

Alle veiledere skriver rapport på hver enkelt student. Disse rapportene blir levert i løpet av den første uka etter praksisperioden.

I 8-ukerspraksisen skal du ha ett påhør fra en i skolens ledelse (i spesielle tilfeller tar ILS påhøret). I tillegg vil ILS gjennomføre et påhør. Det kan settes opp ekstra påhør fra ILS i tvilstilfeller. Du skal normalt bli informert om påhør senest en uke før påhør finner sted. Det skal skrives rapport etter hvert påhør.

Skikkethetsvurdering

I henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, etter lov om universiteter og høyskoler §4-10, omfattes praktisk-pedagogisk utdanning og lærerutdanninger ved Universitetet i Oslo av krav til skikkethetsvurdering av alle studenter.

Ditt praksiskort

Praksiskortet består av to deler og du skal fylle ut en ny del for hver praksisperiode. Praksiskortet skal bidra til å synliggjøre sentrale innholdskomponenter i praksis, og skal brukes i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppsummering av praksisperioden.

Praksis i første semester

Praksislisten blir publisert i Canvas senest en uke før praksisstart.

I første praksisperiode vil fokuset være på klasseledelse og elevenes læring.

Praksis i andre semester

Praksislisten blir publisert i canvas senest en uke før praksisstart. 

I andre praksisperiode vil fokuset være på tilpasset opplæring og vurdering.