Hva lærer du?

Profesjonsprogrammet i psykologi har som overordnet mål å utdanne kandidater med en grunnleggende  vitenskapelig holdning og bred  kompetanse innen det psykologiske fagområde. Det legges særskilt vekt på å forstå, forebygge og behandle psykologiske problemer. Studiet gir grunnlag for å utføre de viktigste formene for psykologisk arbeid med mennesker i ulike livsfaser. Sentralt i psykologisk arbeid står kunnskap om menneskets utvikling, opplevelse og atferd, samt forståelse av sosiokulturelle sammenhenger og underliggende biologiske faktorer. Profesjonsprogrammet i psykologi fører fram til graden cand.psychol. som gir grunnlag for å søke om autorisasjon som psykolog.  

Kunnskap

 • Gjøre rede for fagets metoder, forskningsresultater, teorier og viktigste anvendelsesområder
 • Beskrive normal og avvikende utvikling og fungering hos barn, unge, voksne og eldre
 • Identifisere og forklare individuelle, sosiale, kulturelle og biologiske faktorer av betydning for utvikling
 • Fortolke, begrunne og diskutere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Forstå samhandlingen mellom pasient og terapeut

Ferdigheter

 • Beherske grunnleggende metoder og modeller for å identifisere, vurdere og klassifisere ulike typer psykiske problemer og avvik
 • Anvende teori og vitenskapelig tenkemåte i tilnærming til faglige problemstillinger i psykologien
 • Begrunne faglige valg på en selvstendig og reflektert måte, slik som valg av vurderingsmetoder og former for tiltak
 • Skape et terapeutisk forhold mellom klient og psykolog, samt gjennomføre en psykologisk behandling
 • Praktisere psykologiske ferdigheter som har dokumentert effekt når det gjelder tiltak og rådgivning
 • Evaluere eget arbeid, herunder gyldigheten av faglige vurderinger, gjennomførbarhet og effekt av psykologiske intervensjoner på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset psykologisk forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer
 • Formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner skriftlig og muntlig både til fagfolk og allmennhet

Generell kompetanse

 • Respektere andre menneskers integritet, verdighet og autonomi
 • Identifisere og analysere relevante etiske problemstillinger innen psykologisk yrkesutøvelse og forskning
 • Fremtre med profesjonell holdning og på måter som bygger på forskningsbasert kunnskap, etiske retningslinjer samt fagspesifikke og allmenne verdier overfor klienter, pårørende, fagpersoner og offentligheten
 • Evaluere egen person i profesjonell sammenheng, spesielt med hensyn til holdninger, styrker og begrensninger samt ferdigheter i kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid
 • Forholde seg til gjeldende kunnskap og praksis innen det psykologiske fagfeltet på en reflektert og kritisk måte
 • Initiere og medvirke konstruktivt i faglig utviklings- og endringsarbeid
 • Holde seg kontinuerlig oppdatert innen faget.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. juni 2012 10:10