Oppbygging og gjennomføring

Profesjonsstudiet i psykologi er et fulltidsstudium på 6 år og gir 360 studiepoeng

Se oppbygging av programmet for deg som:

 

Tematiske områder i profesjonsstudiet:

Forskningsmetode

En del sentrale metodetema behandles gjentatte ganger gjennom første del av programmet, men da med ulik tyngde, fokus og i ulike kontekster. Eksempler på slike metodetemaer: variasjon, samvariasjon, operasjonalisering, latent vs. observert (begrep vs. indikator), måling, reliabilitet, begrepsvaliditet, indre validitet, ytre validitet, statistisk validitet, estimering, signifikans (tilfeldighet og styrke), kausalitet og ”kontroll for tredjevariabel”.

Metodeundervisning gis både i rene metodeemner og i mer tematisk orienterte forskningsemner. Det innledende metodeemnet gir en introduksjon av grunnbegreper. Kandidatene får deretter opplæring i eksperimentelle og kvantitativt orienterte metoder, også i tilknytning til basisemner som personlighets- og sosialpsykologi. Innføring i kvalitativ metode foregår på 5. semester.

Basaldisipliner

Profesjonsprogrammet starter med et innledende emne som gir en generell oversikt over psykologien, og med psykologiens historie. Innføring i sosialpsykologi - og personlighetspsykologi kommer også tidlig i programmet. Deretter følger undervising i basalemnene: Kognitiv psykologi, nevropsykologi, utviklingspsykologi, anvendt sosialpsykologi og personlighetspsykologi. I tillegg får studentene et kurs som tar opp metapsykologiske problemstillinger knyttet til kunnskapsspørsmål, etikk og kultur

Det er innslag fra basaldisipliner i anvendte emner som diagnostikk, biologiske behandlingsmetoder, pedagogisk psykologi, og deler av terapiundervisningen senere i studieløpet.

Klinisk ferdighetsopplæring

Ferdighetstreningen starter med emner i diagnostikk, etterfulgt av et omfattende emne i terapiteori og psykoterapiforskning. Videre får studentene praktisk intensivundervisning i arbeid med voksne, barn og familier. Ferdighetsopplæringen avsluttes med et praktikum-emne hvor studentene får intensiv undervisning og oppfølging under en terapi. Videre følger alle kandidater et emne som handler om rolle, profesjon og etikk i arbeidet som psykolog.

Den kliniske undervisningen vektlegger generelle ferdigheter, Dette innebærer stor bredde i den kliniske grunnopplæringen og at kandidatene har et enhetlig ferdighets- og kunnskapsnivå ved avslutning av studiet.

Praksis

Tilknyttet basaldisiplinene er det praksisemner som har mer preg av problembasert læring i starten av programmet og blir gradvis mer rettet mot reelle klientmøter. Innledende er det emner i anvendt kognitiv psykologi, nevropsykologi, konsultasjon og observasjon av barn. Det gis praksis i gruppeledelse og førstelinje konsultasjonsarbeid. Midtveis i løpet får studentene praksiserfaringer fra arbeidsplasser som behandler barn/unge og voksne. Hovedpraksis løper over et helt semester (5 måneder) ved en ekstern arbeidsplass der studentene arbeider som psykolog (under veiledning). Se ressurssider for praksis for mer informasjon.

Undervisning og læringsformer

Selv om den kunnskapsmengden som kreves til eksamen i all hovedsak finnes i pensum, kan studenten ikke tilegne deg en allsidig psykologisk skolering og tenkemåte bare ved å lese pensum. Undervisningen er derfor lagt opp med sikte på å integrere teori, metode og praktisk erfaring. Det gis opplæring i form av forelesning, seminar, øvelser, gruppeveiledning og individuell veiledning. Undervisningsform er tilpasset læringsmål for det enkelte emne.

Forelesningene skal gi en oversikt over generelle eller spesielle tema innen teoretisk psykologi, og vil kunne inneholde stoff og synspunkter som er så nye at de ennå ikke er kommet med i lærebøkene. Forelesningene skal kunne sette temaene i sammenheng og stake ut hovedlinjene i de ulike temaområdene.

Seminarene forutsetter større studentaktivitet og tettere oppfølging fra faglærers side. Oppgaveskriving på seminarene knyttet til basalemner skal gi studentene øvelse i disponering av stoff, saklig kritikk og alminnelig diskusjon av tema og problemstillinger.

Forelesninger og seminar sammen med øvelser er de mest anvendte undervisningsformene på basal-og metodeemner.

Undervisningen på kliniske ferdighetsemner foregår stort sett i smågrupper på 12 studenter. Undervisningsformen varierer mellom forelsninger, ulike øvelser som rollespill, videoopptak og avspilling, samtaler og veiledning i gruppe eller individuell veiledning.

En kombinasjon av teori og praksis/praktiske øvelser gir den beste muligheten for å utdype hvordan konkrete observasjoner og erfaringer kan settes i sammenheng med teoretiske forståelser. Det vil også gjøre studenten fortrolig med hvordan teoretiske perspektiver, systematiske observasjoner og praktisk utprøving gjensidig utdyper og beriker det psykologiske kunnskapsstoffet.

Praksis gjennomføres på eksterne institusjoner med ekstern veileder godkjent av instituttet, eller på interne klinikker med fast tilsatte eller innleide veiledere.

Forkunnskapskrav

På profesjonsstudiet i psykologi gjelder egne regler for forkunnskapskrav i studieprogrammet.

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamens- og vurderingsformer er forsøkt tilpasset undervisningsform, læringsmål og holdningsmål for det enkelte emne. Det legges også vekt på at studenten skal ha varierte eksamens- og vurderingsformer. I løpet av studiet vil studenten få erfaring med både muntlig eksamen, skoleeksamen, semesteroppgave, oppgitt hjemmeoppgave, gruppepresentasjoner, rapportskriving og vurdering av gjennomført praksis og ferdighetsøvelser.

Studieprogrammet bruker gradert karakterskala A-F og karakterskalaen Bestått/Ikke bestått.

Profesjonsprogrammet omfattes av Kunnskapsdepartementets forskrift om skikkethetsvurdering i høyre utdanning fastsatt 30. juni 2006.
Rutiner for skikkethetsvurdering ved Psykologisk institutt

Annet

Undervisning og eksamen på alle emner som inngår i profesjonsprogrammet i psykologi er forbeholdt studenter som er tatt opp som student på programmet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: cand. psychol.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 5. mars 2018 12:38 - Sist endret 24. feb. 2020 08:15