Ressurser for praksisveileder

Alle faglig relevante forhold vedrørende praksis eller spørsmål om studentens funksjon kan tas opp med praksiskoordinator. Administrative og praktiske spørsmål kan tas opp med praksiskonsulenten.

foto: Svein Harald Milde, Psykologisk institutt.

PSYC4400 - Forpraksis voksne

Forpraksis voksne gir studentene praksis innenfor spesialisthelsetjenesten der det drives psykologisk klientarbeid med voksne, og trener blant annet på utredningsverktøy. Dette er studentenes første møte med praksisfeltet. Se utfyllende informasjon i veileder.

Praksisperioden går over 11 uker med oppstart i uke 4 på våren og uke 34 på høsten. På slutten av praksisperioden fyller studenten og praksisfasilitator ut en evalueringsrapport. Rapporten angir om praksis er bestått/ikke-bestått og må leveres praksiskonsulenten for at studenten skal få endelig godkjent praksis.

PSYC4401 - Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten

I forpraksis førstelinje har studentene praksis innenfor førstelinje- og lavterskelinstitusjoner. Se utfyllende informasjon i veileder. Det er laget en egen veileder for praksis i sykehjem.

Praksisperioden går over 11 uker med oppstart i uke 4 på våren og uke 34 på høsten. På slutten av praksisperioden fyller studenten og praksisfasilitator ut en evalueringsrapport. Rapporten angir om praksis er bestått/ikke-bestått og må leveres praksiskonsulenten for at studenten skal få endelig godkjent praksis.

PSYC5401 - Forpraksis barn/unge

I forpraksis barn/unge plasseres man innenfor spesialisthelsetjenesten der det drives psykologisk klientarbeid med barn og unge. Se utfyllende informasjon i veileder.

Praksisperioden går over 11 uker med oppstart i uke 8 på våren og uke 38 på høsten. På slutten av praksisperioden fyller studenten og veileder ut en evalueringsrapport. Rapporten angir om praksis er bestått/ikke-bestått og må leveres praksiskonsulenten for at studenten skal få endelig godkjent praksis.

PSYC5410 - Hovedpraksis og etikk

Hovedpraksis skal sikre at studentene, gjennom 5 måneders klinisk praksis, tilegner deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i klinisk psykologisk arbeid. Parallelt med hovedpraksis har studentene i perioder undervisning i etikk ved Psykologisk institutt. Se veileder for mer utfyllende informasjon.

Praksisperioden er uke 3 - 24 i vårsemesteret og uke 33 - 3 i høstsemesteret. På slutten av praksisperioden fyller studenten og veileder ut en evalueringsrapport. Rapporten angir om praksis er bestått/ikke-bestått og må leveres praksiskonsulenten for at studenten skal få endelig godkjent praksis.

Publisert 12. mars 2014 16:00 - Sist endret 22. mai 2019 12:49