Hva lærer du?

Hvilke kunnskaper skal studiet gi deg?

Profesjonsstudiet i teologi er et klassisk og innovativt studium. Kunnskapsmålene er at du som cand.theol.

  • har solidekunnskaper innen Det gamle testamente, Det nye testamente, kirkehistorie, systematisk teologi, etikk, og praktisk teologi
  • har solide kunnskaper om vitenskapelige arbeidsmetoder og teoretiske forutsetninger som teologistudiet bygger på
  • har et solid grunnlag for å kunne analysere problemstillinger innenfor alle de teologiske fagdisipliner  
  • har kjennskap til Den norske kirkes historie, oppbygging og teologiske tradisjon samt innsikt i religionssosiologi i lys av nyere samfunnsforskning

 

   Hvilke ferdigheter forutsettes det at studiet skal gi deg?

   Gjennom studiet legges det vekt på at du som cand.theol.

  • kan tilegne deg og anvende kunnskaper på en selvstendig og kritisk måte gjennom analyse av bibelske og andre historiske tekster, faglitteratur og andre typer kilder
  • kan nyttiggjøre fagkunnskapen i formidling, samtale og ledelse.
  • skal kunne analysere aktuelle faglige problemstillinger selvstendig og fornye deg faglig
  • kunne reflektere over egne faglige styrker og begrensninger i profesjonsutøvelsen

 

 Hvilken generell kompetanse gir profesjonsstudiet i teologi?

 Det legges vekt på at en cand.theol. skal

  • kunne utvise etisk bevissthet og ansvarlige etiske holdninger knyttet til fag og profesjonell yrkesutøvelse
  • kunne fylle rollen som prest på en faglig og etisk ansvarlig måte og bidra til utviklingen av teologi og kirke i et samfunn i rask forandring
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. des. 2020 15:28