Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til dette studiet én gang i året.

  • Søknadsfrist i 2023: 15. april (1. mars for noen søkergrupper).

Du søker gjennom Samordna opptak

Studiekode

185 771

Studieplasser

16

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest slik den er beskrevet i trossamfunnsloven § 20. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan miste studieretten.

Avhengig av praksissted kan noen studenter senere i studiet bli bedt om å levere politiattest slik den er beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd.

Slik søker du om politiattest.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng.

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgare utdanning.

Poenggrenser i 2022

  • Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte fikk tilbud.

  • Ordinær kvote: alle kvalifiserte fikk tilbud.

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Innpasningsopptak

Det er mulig å søke om innpasningsopptak til studieprogrammet teologi (profesjon) dersom søkeren har avlagt studier innenfor teologi ved universitet/høgskole av et viss omfang. Søknaden sendes direkte til fakultetet og ikke gjennom Samordna oppak. For informasjon om frister og vilkår for å søke, vennligst ta kontakt ved å sende en e-post til info@teologi.uio.no.