Skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering foretas i forbindelse med utdanning til ulike yrker der yrkesutøveren kommer i nær kontakt med andre mennesker, deriblant profesjonsstudiet i teologi. Den skal sikre at en student har faglige og personlige forutsetninger for å fungere i yrket, og ikke utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter eller sikkerhet. Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Det viktigste virkemidlet for å vurdere en student som uskikket ligger i selve studiet, ved at studenten får ikke-bestått til eksamen eller ikke-godkjent praksis der kriteriene ikke er oppfylt. Det å vurdere en student som ikke-skikket etter en særskilt sikkerhetsvurdering benyttes i tilfeller der andre virkemidler ikke fører fram.

Vurderingskriterier for skikkethet

Skikkethetsvurdering er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler § 4-10 og ordningen er videre regulert i forskriften om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, og i Kunnskapsdepartementets rundskriv til forskriften.

I henhold til § 5 i forskriften, er vurderingskriteriene for profesjonsstudiet i teologi som følger:

En student er uskikket i utdanningen som nevnt i § 1. nr. 23 dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse, innlevelse og respekt for de mennesker de møter i sitt arbeid.

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med mennesker i sårbare livssituasjoner, pårørende og samarbeidspartnere.

c) studenten viser manglende vilje eller evne til å skape et miljø som tar hensyn til barns, unges og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.

d) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen eller overfor brukere, konfidenter eller barn, unge og voksne i sårbare livssituasjoner.

e) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge.

f) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

g) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i profesjonsutdanningen og kommende yrkesrolle.

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

i) studenten er ikke i stand til å utføre de yrkesmessige handlinger praksis krever.

Løpende skikkethetsvurdering

Studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som prest vurderes underveis i hele studiet. Dette er den løpende skikkethetsvurdering som gjelder alle studenter og som skjer gjennom hele studietiden.

Løpende skikkethetsvurdering skjer til dels ved at vurderingskriteriene for skikkethet på en del punkter er sammenfallende med læringsmålene i flere av emnene på profesjonsstudiet, slik at man vurderes på dem for å få emnet bestått. I disse emnene er dette gjort eksplisitt i emnebeskrivelsene. Det gjelder for emnene TEOL2500, TEOL4200, TEOL 4210 og TEOL 4020.

Det skjer imidlertid også ved at de som underviser på profesjonsstudiet er årvåkne for bekymringsfull studentadferd. Når dette oppdages kan det sendes inn en tvilsmelding som kan danne grunnlag for særskilt skikkethetsvurdering.

Særskilt skikkethetsvurdering

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket blir det levert tvilsmelding til institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Det teologiske fakultet. Alle som er i kontakt med studenten kan levere tvilsmelding til fakultetet. Man har både rett og plikt til å melde fra om bekymringsfulle forhold.

En særskilt skikkethetsvurdering begynner med at en innlevert tvilsmelding blir behandlet av institusjonsansvarlig. Tvilsmelding som er åpenbart ugrunnet skal ikke behandles.

Hva gjør du hvis du vil melde fra?

Hvis du vil melde inn tvil om en students skikkethet, gjør du det via Universitetet i Oslo sitt Si-fra-system.

Etter at du har trykket på knappen «Si fra her», kommer du til en side hvor du kan krysse av for at du vil melde fra om en students skikkethet. Det leder deg til et skjema for tvilsmelding. Tvilsmeldingen blir kryptert og behandlet fortrolig av de som har ansvar for skikkethetsvurdering ved fakultetet:

- Sivert Angel, institusjonsansvarlig for skikkethet

- Halvard Johannesen, faglig kontaktperson for skikkethet

- Bjørn Erik Schjerverud, administrativt ansvarlig for skikkethet

Rutiner for særskilt skikkethetsvurdering

  1. Tvilsmelding mottas og gjennomgås av institusjonsansvarlig ved fakultetet i samråd med faglig kontaktperson for skikkethet og administrativt ansvarlig for skikkethet.
  2. Institusjonsansvarlig vurderer om tvilsmeldingen er begrunnet eller ubegrunnet. Ubegrunnede tvilsmeldinger registreres mottatt, men saken avsluttes.
  3. Finner institusjonsansvarlig at tvilsmeldingen er begrunnet, skal studenten varsles. Her starter den særskilte skikkethetsvurderingen.
  4. Det holdes samtaler med studenten. Det føres referat fra alle samtaler, og både referat og innkallinger arkiveres. Studenten kan ha med bisitter i samtalene. Det skal framgå hvilke avtaler som inngås enten om avslutning av saken eller om utvidet oppfølging og veiledning.
  5. Ved behov kan praksisperioder utsettes fra tvilsmelding er mottatt til etter at utvidet oppfølging og veiledning er avsluttet, eller til saken er ferdigbehandlet.
  6. I saker hvor det er åpenbart at utvidet oppfølging og veiledning ikke er egnet til å hjelpe studenten, kan saken oversendes skikkethetsnemnda uten at det er gitt et slikt tilbud.
  7. Dersom institusjonsansvarlig finner at utvidet oppfølging og veiledning ikke har medført nødvendig endring og utvikling hos studenten, oversendes saken til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo.
  8. Skikkethetsnemnda behandler saken og vurderer om saken er godt nok opplyst til å fremmes for Den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Oslo, eller om det er behov for ytterligere dokumentasjon eller tiltak.
  9. Skikkethetsnemnda treffer ikke vedtak, men utarbeider en innstilling som vurderer hvorvidt studenten er skikket eller ikke, samt foreslår lengde på utestengingsperioden.
  10. Saken fremmes for Den sentrale klagenemnd, som fatter vedtak i saken. Det er de som avgjør om studenten er skikket eller ikke, samt lengde på utestengingsperioden.

Studenten har anledning til å påklage vedtaket til den nasjonale Felles klagenemnd.

Publisert 16. sep. 2019 15:59 - Sist endret 18. sep. 2019 09:13