English version of this page

Tilrettelegging av studiehverdagen

Har du en funksjonsnedsettelse, særskilt behov eller sykdom som påvirker din studiehverdag? Da kan du søke om tilrettelegging. 

Hvem kan søke?

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen.

Særskilt behov innebærer fysiske, psykososiale og/eller læringsmessige utfordringer av midlertidig art og vesentlig karakter.

Eksempler på tilrettelegging

Hva slags tilrettelegging du kan få vurderes individuelt ut fra dine behov og faglige krav i studiet. Kontakt ditt fakultet og snakk med en veileder hvis du lurer på hva som er mulig. Eksempler på tilrettelegging:

  • Utlån av hjelpemidler og teknisk utstyr
  • Reservert lesesalsplass eller plass på mindre leserom
  • Hjelp til å planlegge studieløpet ditt og se på muligheter for tilrettelegging i undervisningen

Hvordan søke?

Ønsker du å søke om tilrettelegging av studiehverdagen fyller du ut dette søknadsskjemaet:

Du kan be om en veiledningssamtale før du søker. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du kontakte fakultetet for bistand. Se oversikt over kontaktpunkter på fakultetene.

Vi gjør oppmerksom på at tilrettelegging av eksamen har egne rutiner og søknadsskjema.  

Søknadsfrist

Det er ingen frist for å søke om tilrettelegging av studiehverdagen. Studenter som har behov for tilrettelegging bør søke så tidlig som mulig.

For studenter som skal ha praksis er det følgende søknadsfrister:

  • 1. mai for høstsemesteret
  • 1. november for vårsemesteret

For medisinstudiet gjelder søknadsfristen også for plassering i gruppeundervisning. 

Dersom fristen går ut på en lørdag, søndag eller helligdag, blir den forlenget til neste arbeidsdag.

Dokumentasjon

Du må dokumentere ulempene du har i studiehverdagen. Informasjon om diagnose er ikke nødvendig. 

Som regel vil en legeerklæring fra fastlege være dekkende. I tilfeller der fastlegen ikke er sakkyndig til å vurdere funksjonsnedsettelse eller særskilte behov, er spesialisterklæringer aktuell dokumentasjon.

Dyskalkuli, dysleksi og/eller andre lærevansker skal dokumenteres i en rapport utredet av en egnet sakkyndig, for eksempel logoped. Dokumentasjon må ikke være eldre enn fra ungdomsskolen. Dersom du ikke har oppdatert dokumentasjon, kan du kontakte ditt fakultet og be om henvisning til kartlegging hos UiOs samarbeidende spesialpedagoger.

Slik blir søknaden behandlet

Søknader om tilrettelegging vurderes individuelt, på grunnlag av dokumentasjon, dine ønsker og behov, samt faglige krav i studiet. UiO kan ikke gi tilrettelegging som reduserer de faglige kravene i studiet ditt, slik de fremkommer i læringsmålene. Tilretteleggingen kan heller ikke gi en uforholdsmessig byrde for lærestedet. Det vil derfor variere mellom ulike studieprogrammer og emner hvilken tilrettelegging som innvilges  

Du får svar på søknaden skriftlig, enten i digital postkasse eller i vanlig post.

Du har rett til å klage på fakultetets vedtak om tilrettelegging. Den sentrale klagenemnda ved UiO er klageinstansen i disse saker.

Ønsker du veiledning?

Kontakt fakultetet ditt og be om samtale. Se oversikt over kontaktpunkter

Tilrettelegging på eksamen