Sentralt oppsett og drift av iPader for datainnsamling til forskningsformål

En eller flere iPader kan settes opp for sikker innsamling av data via f.eks. Nettskjema og driftes sentralt av USIT gjennom et Mobile Device Management-verktøy (MDM). Dette kan være hensiktsmessig for forskingsprosjekter som bruker flere nettbrett i forbindelse med datainnsamlingen og ønsker en felles konfigurasjon, forenklet drift og økt brukervennlighet. 

Om tjenesten

USIT har et verktøy for fjernadministrering av nettbrett til forskningsformål. Om du vil vite mer om verktøyet, kan du gå til IT-tjenestesiden for Mobilt arbeidsrom. Mobilt arbeidsrom er et MDM (Mobile Device Management-verktøy) som gjør at teknikere fra USIT kan foreta installasjon, drift/vedlikehold og oppdateringer av nettbrettene. At USIT drifter iPader som skal benyttes i forskning, har flere fordeler:

  • De viktigste grunnene for å ta i bruk tjenesten er økt sikkerhet og forenklet drift.
  • Til forskningsformål er det aktuelt å sette opp flere dedikerte enheter til datainnsamlingen. Disse blir da upersonlige og kan deles mellom de som skal foreta datainnsamlingen.
  • Det er anledning til å legge opp valgfrie ikoner for Nettskjemaer og et utvalg av andre apper på hjem-skjermen. Det gir en enkel, ryddig og profesjonell datafangst. 
  • Nettbrettene kan låses ned / sikres så kun aktuelle programmer og funksjoner er tilgjengelig; for eksempel et antall Nettskjemaer som skal benyttes til registrering i studien og diktafon-app for lydopptak. Dette for at flere forskere og studie-personell på en trygg og brukervennlig måte skal kunne anvende nettbrettet i forbindelse med en undersøkelse.  
  • Merk at forskningsdata som hovedregel ikke lagres på den mobile enheten - men sendes videre til eksisterende infrastruktur ved UiO.
  • Enhetene tyveri-sikres og merkes. Om noen nettbrett skulle komme på avveie kan USIT slette enheten på distanse. De vil være ubrukelig for uautoriserte da ikke mulig re-installere.
  • Det følger også med en skadeforsikring når innkjøp er gjort gjennom UiOs avtale. 1 av 10 enheter kan erstattes med nytt utstyr hvis skulle bli ødelagt ved uhell. 

Eksempler på bruk

Nedenfor presenteres et par "use case" som eksempler på bruk av tjenestene.

A. Store multi-site studier hvor de ulike lokalitetene for datafangst er spredt geografisk. En eller flere Nettskjema benyttes til å registrere opplysninger f.eks. i en klinisk kontekst. Det kan være selvrapportering fra pasienter / pårørende eller studie personell som registerer på vegne av pasienter. Det er behov for høy grad av sikkerhet og enkel drift / oppsett av 100 - 150 enheter i løpet av studieperioden. Besvarelsene skal sendes til sikker lagring i Tjenester for Sensitive Data (TSD). 

Eksempel på bruk av iPad der skreddersydde skjemaer er tilgjengelig. iPad-en er konfigurert slik at brukerne får kun tilgang til det de trenger for å utføre oppgavene sine. 

B. Et skoleforskningsprosjekt har fått utviklet en egen dedikert app for å kartlegge språkferdigheter hos barn i grunnskolen. Det er 6 skoler med i studien fra ulike regioner i Norge. Det er behov for et komplett klassesett med nettbrett som har et likt oppsett på hver av skolene. Det er kun språk-app og en diktafon-app for intervju av lærere som skal være tilgjengelig på iPads. Alt annet låses ned. Lydfiler og resultater fra språk-appen sendes til sikker lagring og etterbehandling i TSD.

Denne iPad-en er konfigurert slik at applikasjonen som skal brukes er pre-installert. Andre applikasjoner som vanligvis kommer med en ny iPad er fjernet og applikasjonsside er konfigurert slik at brukerne få rask tilgang til det de har behov for. 

Hvordan ta i bruk

Tjenesten med oppsett og drift av mobile enheter og nettbrett er i utganspunktet gratis tilgjengelig for UiO-prosjekter. Grunnleggende oppsett for Nettskjema på mobil enhet inngår i standard-tjenesten. Det er forøvrig ekstra kostnader assosiert med spesielle tilpassinger, valgfrie ikoner og support utover utover standard-tjenesten. Hvis prosjektet har mer avanserte behov som f.eks. egenutviklede apper, tilgang til andre kommersielle apper etc. kan dette tilrettelegges etter avtale.

Det er altså mulig å få utviklet egne iPad og mobil-apper for spesifikke behov. Applikasjonsutvikling er forbundet med kostnad som må dekkes av prosjektene og det inngås standard konsulentavtale i tilfeller dette er aktuelt. Om det er ønskelig med et slikt oppsett så ta kontakt med mobil-app@usit.uio.no

Hvis du og ditt forskningsprosjekt er fra en annen institusjoner enn UiO og er interessert kan du ta kontakt på mobil-app@usit.uio.no for å avklare om din institusjon kan leie en MDM-infrastruktur-tjeneste fra USIT. 

Hvis data er personsensitive kan Nettskjema og apper utviklet ved USIT levere data til et prosjekts sikre lagringsområde i Tjenester for Sensitive Data (TSD). 

Innkjøp av nettbrett

Nye Ipads bør kjøpes gjennom innkjøp-systemet til UiO. Oppsett av nettverk, hvilke apper som skal være tilgjengelig etc. avklares i forkant. Enhetene vil da være forhåndskonfigurert ved levering (les mer om rutiner for innkjøp og oppsett). 

Begrensninger 

  • Tjenesten er kun tilgjengelig for iOS-baserte enheter (iPad og iPhone). 
  • Til forskningsformål settes det ikke opp personlige profiler på enhetene. Det skal ikke bli liggende igjen spor i nettleser-logger etc. på en iPad etter bruk. 
  • For eksterne forskningsprosjekter hvor UiO ikke er oppført som ansvarlig institusjon på bruksløyve (typisk definert i REK eller NSD godkjenning) kreves det at studien er assosiert med Tjenester for Sensitive Data. Altså at har (eller skal opprette) et TSD-prosjekt for sikker lagring. I tillegg er det et minimumskrav på innkjøp og oppsett av 5 enheter.
Publisert 2. nov. 2016 12:37 - Sist endret 1. feb. 2021 13:38