FIL1001 - Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I den delen som omhandler metafysikkdelen gis det en innføring i sentrale filosofiske problemstillinger og teorier om ting (substans), egenskaper, årsak, rom og tid, fri vilje og Gud.

I den delen som omhandler bevissthetsfilosofi gis det en innføring i de viktigste filosofiske problemstillinger og teorier vedrørende bevissthet.
Blant de temaer som tas opp er spørsmålet om hva bevissthet er, hva forholdet er mellom bevissthet og den fysiske virkelighet, mental kausalitet og interaksjonsproblemet mellom bevissthet og kropp. Temaene i bevissthetsfilosofien er nært forbundet med metafysikk, blant annet vil våre teorier om kausalitet (årsak) og fri vilje legge føringer på hva slags teori vi kan ha om bevissthetens kausale kraft og dens forhold til kroppen.

Emnet er i hovedsak orientert ut fra et systematisk perspektiv, og det legges vekt på å formulere presise filosofiske spørsmål og se kritisk på løsningsforslag. Kurset vil likevel knytte an til innflytelsesrike diskusjoner av de sentrale problemstillingene fra filosofiens historie.

Hva lærer du?

Etter bestått eksamen i emnet skal studenten:

  • ha en grunnleggende forståelse av metafysiske og bevisshetsfilosofiske problemstillinger og sentrale forsøk på å løse disse. Det vil si å ha kjennskap til, og å  kunne evaluere kritisk, ulike syn på sentrale metafysiske temaer som kausalitet, substans og egenskaper, rom/tid, fri vilje, identitet, og bevissthetsfilosofiske temaer som dualisme og identitetsteori, mental kausalitet, intensjonalitet og qualia.
  • kunne gi en kort og klar skriftlig presentasjon og diskusjon av en oppgitt problemstilling i metafysikk og i bevissthetsfilosofi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

  • 5 studiepoeng overlapp mot FIL1100
  • 5 studiepoeng overlapp mot FIL1101

Undervisning

14 dobbelttimer forelesninger og 6 dobbelttimer gruppeundervisning. Det forventes at studentene deltar på gruppeundervisningen.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • 1 skriftlig oppgave på 3-4 sider som du skal levere i Fronter

Frister vil bli publisert på semestersidene innen semesterstart.

Godkjent kvalifiseringsoppgave er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Eksamen

4 timers skoleeksamen. Det er en forutsetning at kvalifiseringsoppgaven er godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les mer om digital skoleeksamen.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera. Les mer om opplæring i Inspera.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Periodisk emneevaluering våren 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk