HELSEF4301 - Forskningsforberedende kurs

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du får kjennskap til ulike måter å utforme prosjektplaner, og blir fortrolig med elementer som må inkluderes før oppstart av et forskningsarbeid. Du må finne relevant litteratur for ditt temaområde i masteroppgaven og avgrense og tydeliggjøre valgt fremgangsmåte. Du lærer å presentere og argumentere for hvorfor ditt helsefaglige tema bør utforskes.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • god innsikt i hvordan en prosjektplan skal bygges opp og hvilke elementer som bør være med i den

 • kunnskap om ulike typer problemstillinger og forskningsspørsmål

 • innsikt i hvilke metoder og analysemåter som kan besvare ulike typer av problemstillinger og forskningsspørsmål

 • kunnskap om viktigheten av å etablere sammenhenger mellom tema, problemstilling, empiri, metode og teori i et forskningsprosjekt

 • kunnskap om forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget og denne type prosjekter

Ferdigheter

Du vil lære å

 • avgrense og tydeliggjøre tema for et forskningsprosjekt

 • formulere og konkretisere relevante problemstillinger for et forskningsprosjekt

 • velge ut relevant litteratur og referere til denne på en korrekt måte i tekst

 • bygge opp en vitenskapelig tekst ved at det er en sammenheng mellom tema, problemstilling, metode og teori

 • gi innspill på andres fremleggelser

Generell kompetanse

Du som tar dette emnet vil kunne

 • planlegge og utforme en prosjektplan for et forskningsprosjekt

 • ha en forståelse av hvilke metoder og analyser som kan besvare ulike problemstillinger

 • være i stand til å igangsette egen masteroppgave

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Heldagsundervisning. Seminar.

Du melder deg på undervisning til kvalitativ eller kvantitativ kursdel.

Undervisningen kan foregå i differensierte grupper avhengig av forskningsdesign.

Obligatoriske innleveringer:

Det er krav til skriftlig innlevering både før emnet starter og underveis i emnet. Frister og detaljer rundt innleveringene finner du på undervisningsplanene som annonseres på semestersiden.

Ved manglende innlevering kan du miste muligheten for å ta eksamen.

Eksamen

Innlevering av en prosjektplan.

Prosjektplanen skal være på max 10 sider inkludert litteraturliste, 1 1/2 linjeavstand i skriftstørrelse 12.

Emnet er bestått når faglærer har godkjent prosjektplanen.

Det gis en skriftlig vurdering på prosjektplanen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Det gis en skriftlig vurdering av prosjektplanen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk