Hva lærer du?

Organisering og ledelse handler om mennesker, relasjoner og verdier i et samspill som krever faglige vurderinger uten fasit. Mye litteratur og undervisning innenfor ledelses- og organisasjonsfeltet er preget av harmoniserende og oppskriftsorienterte analyser. Masterprogrammet er refleksjonsorientert snarere enn redskapsorientert og tematiserer spenninger mellom rasjonell organisering og dype behov for å beskytte og utvikle relasjoner og verdier.

Studentene har stor frihet til å forme sitt eget studium. De faste elementene i programmet er organisasjonsforståelse, metodelære og endrings-, lærings- og utviklingsarbeid. I tillegg skal studentene gjennomføre et prosjektarbeid og en masteroppgave. Prosjektarbeidet gir studentene en unik mulighet til å kombinere teori og praksis. Les mer på www.prosjektforum.uio.no

Kunnskaper

Kjernen i masterprogrammet handler om samspillet mellom individuell og organisatorisk læring og beslutningsprosesser i arbeidslivet. Slik innsikt krever mer enn kunnskap om organisasjoner. Det krever også kunnskap om organisasjoner i kontekst, om arbeidslivsforhold, om teknologiske muligheter og politiske føringer og hvordan dette spiller inn i virksomheter.

Etter fullført mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid har du:

 • Grunnleggende kunnskap om organisasjoner og organisering
 • Inngående kjennskap til mangfoldet innenfor organisasjons- og ledelsesfeltet
 • Forståelse av samspillet mellom individuelle og kollektive identiteter og kulturelle prosesser
 • Evne til å identifisere og analysere ulike organisasjonsstrukturer og konsepter og deres historiske og nåtidige kontekster

Ferdigheter

I forskningsprosesser er det ofte mer krevende å finne gode spørsmål enn gode svar. Gode spørsmål oppstår gjennom reflekterende prosesser. Ny kunnskap handler om å utfordre etablert praksis og finne gode spørsmål som kan utforskes videre.

Studieprogrammet vil gi praktiske ferdigheter til å stille gode spørsmål knyttet til organisasjonsutvikling, prosjektstyring og evaluering, og få praktisk erfaring med å delta i slike prosesser.

 

Med en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid kan du:

 • Analysere ulike organisasjonsformer
 • Analysere forandring og trender
 • Forstå betydningen av god teori i møte med praksis
 • Utvikle kunnskap som er relevant for å utvikle den enkelte organisasjon
 • Påvirke strategien til virksomheten du arbeider for
 • Vurdere om et utviklingsredskap passer
 • Forstå en arbeidsmiljøundersøkelse og organisasjonsanalyse
 • Forstå betydningen av partsforholdet i arbeidslivet
 • Gjennomføre forsknings- og utredningsprosjekter.
 • Undersøke organisatoriske forhold med ulike metoder
 • Gjennomføre et intervju eller strukturert samtale
 • Gjennomføre en survey-undersøkelse og statistisk analyse
 • Kompetanse til å vurdere og velge hensiktsmessige metodiske teknikker

Generell kompetanse

Programmets læringsmål er innrettet mot utviklingen av studentenes ferdigheter og holdninger. På programmet skal dømmekraft og kritisk refleksjon være de sentrale elementene i utdannelsen. Hensikten er å skape et kunnskapsgrunnlag for utviklingen av mer reflekterte former for praksis.

Med en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid har du:

 • Et godt faglig skjønn
 • Problemoppfinnsomhet, kritisk fantasi og faglig refleksivitet
 • En reflektert generalistkompetanse som setter deg i stand til å utføre allsidige og innbyrdes forskjellige oppgaver.
 • Kompetanse innen formidling og kommunikasjon, både skriftlig og muntlig
 • En systematisk og metodologisk åpen holdning til problemstillinger
 • Erfaring med oppdrag og prosjektarbeid
 • Erfaring i å forholde deg til oppdragsgivere
 • Praktisk erfaring med arbeidslivets dilemmaer
 • Erfaring med teamarbeid
 • Evne til å samarbeide med personer med ulik fagbakgrunn
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. mai 2017 10:00