Skikkethetsvurdering

Kunnskapsdepartementet har 30. juni 2006 fastsatt "forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning" (nr. 859) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-10 sjette ledd. Forskriften trådte i kraft fra 1. august 2006.

Skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10 har tidligere omfattet lærerutdanninger, men utvides nå til også å omfatte nærmere angitte helse- og sosialfagutdanninger, deriblant profesjonsstudiene i psykologi og medisin.
Den løpende skikkethetsvurderingen skal foregå gjennom hele studietiden. Dette er blant annet begrunnet ut i fra hensynet til pasienter og klienter som studentene er i kontakt med. Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.
Departementet understreker at muligheten til å vurdere en student som ikke skikket etter en særskilt skikkethetsvurdering bare må benyttes i helt spesielle tilfeller, når andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet som skal sikre at bare studenter som oppfyller kravene får vitnemål, ikke har avhjulpet situasjonen. Det viktigste virkemidlet ligger som før i selve studiet, dvs. studenten kan få ikke-bestått til eksamen eller ikke godkjent praksis.
Forskriften om skikkethetsvurdering i de berørte helse-og sosialfagutdanningene vil gjelde for nye studenter som begynte på de aktuelle utdanningene f.o.m. 1.august 2006 og senere.


Klinikkene ved Psykologisk institutt drives direkte av PSI. Klinikkene driftes som øvrige deler av helsevesenet i henhold til Lov om helsepersonell, Lov om pasientrettigheter og øvrige lover og forskrifter. Følgelig er det for instituttet nødvendig å følge to linjer for å sikre studentenes rettigheter og for å sikre pasientene en forsvarlig behandling. Den ene linjen i henhold til helselovgivningen og tilgang til klinikkene - den andre i henhold til studieretten:

 1. Vurdering av forsvarlighet i forhold til Lov om Helsepersonell, i særlig grad § 4 om forsvarlighet, som vil styre studentenes tilgang til klinikkene. Denne vurderingen må gå fra faglærerne til klinikkleder som er øverste faglige leder for den kliniske virksomheten.
 2. Vurdering av skikkethet i forhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, i forhold til studieretten må gå fra fagansvarlig til emneansvarlig og videre til oppnevnt instituttansvarlig i skikkethetsspørsmål.

Grunnlaget for skikkethetsvurderingen ved PSI er å finne i Kapittel 2 § 4 i Lov om Helsepersonell og i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Følgende forhold kan ligge til grunn for en vurdering av manglende skikkethet:

 1. mangler vilje/evne til omsorg, forståelse og respekt for klienter, pasienter eller brukere
 2. mangler vilje/evne til samarbeid, til å etablere tillitsforhold og kommunisere med klienter og med arbeidere
 3. viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen
 4. misbruker rusmidler/ulovlig tilegnelse av medikamenter
 5. har problemer som gjør at hun/han fungerer dårlig i forhold til omgivelser
 6. liten selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle
 7. uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for andre
 8. mangler vilje/evne til å endre uakseptabel atferd i samsvar med veiledning

Rutiner for skikkethesvurdering i profesjonsstudiet i psykologi:

 1. Lærer/seminarlærer i samtlige emner skal ta problemer direkte opp med studenter som viser vansker innenfor de omtalte områder. Der det er naturlig overlates ansvaret for oppfølging av studenten til emneansvarlig. Lærer skal i første omgang gi veiledning som kan bidra til at studenten kan korrigere seg selv. Dersom dette ikke hjelper og avviket er betydelig kan lærer melde saken videre til emneansvarlig som tar det videre til instituttansvarlig for skikkethetsvurderinger. Studenten skal informeres om at dette skjer. Instituttansvarlig for skikkethetsvurderinger bringer ved behov saken videre til den sentrale skikkethetsnemnd.
 2. Praksislærer knyttet til forpraksis barn, voksne og hovedpraksis og ekstern praktikum vurderer ved endt praksis om studenten ansees som skikket til det arbeidet studenten er satt til. Det samme gjør lærere i ferdighetsfagene som er knyttet til terapi med voksne, barn og familier. Dersom studenten anses som uskikket skal dette begrunnes kort under henvisning til et eller flere av de kriteriene som fremgår av § 4 i forskriften (se ovenfor).
 3. Lærer ved intern klinikk på praktikum tar kontakt med klinikkleder der studentens behandling av klient er i strid med lov om forsvarlighet i forhold til Lov om Helsepersonell.
Publisert 6. juni 2012 13:41 - Sist endret 6. juni 2012 13:41