English version of this page

Sykkelparkering

UiO har lagt godt til rette for at du kan sykle til studier og jobb, anten du sykler med eigen sykkel og parkerer i eit av dei 3 000 sykkelstativa, eller om du vel bysykkel.

Mange ledige sykkelstativer på Blindern.
Mange ledige sykkelstativ på Blindern.

Du finn sykkelstativa overalt på UiO. På Blindern er det stativ utanfor kvar inngang – til saman nærmare 2 000 plassar. Ikkje set sykkelen slik at han sperrer gangvegar eller inngangsparti, eller er i vegen for allmenn ferdsel. Syklar parkeres på eige ansvar, både ute og inne.

Ta omsyn til fotgjengarar når du sykler på gangvegane. Der det er mange fotgjengarar, kan det vere lurt å trille sykkelen.

Låst sykkelparkering under tak:

  • Blindern: Bak Eilert Sundts hus A, inngang frå Moltke Moes vei. Sykkelstall med kortlås. Tilgang for studentar og tilsette.
  • Gaustad: Ole Johan Dahls hus. Eigen inngang i garasjen for gåande og syklande. Studentar har tilgang til sykkelrommet i vanleg opningstid. 
  • Geitmyrsveien: Det odontologiske fakultet. Mogleg å parkere i garasjen. Kortlesar.
  • Domus Juridica:  For byggets tilsette og studenter i kjellaren. Adkomst med sykkel via vareheis i kontorinngang frå gangpassasje. UiO-tilsette har eige innelåst område for sykkelparkering. Adgang med kortlesar.

    Det er ikkje tillate å langtidsparkera syklar, til dømes over vinteren.

Sykkelpleie og servicepunkt

Det finst ei sykkelvaskemaskin i kjellaren på Niels Henrik Abels hus. Denne kan brukast gratis av studentar og tilsette. Tilgang med kort og kode. NB! Sykkelvaskemaskina er utilgjengeleg frem til uke 35 (2022) grunna byggearbeid

Du finn òg eit servicepunkt for sykkel på Studenttorget føre Helga Engs hus. Her er det mogleg å pumpa opp dekka og fiksa småting på sykkelen ved hjelp av to sykkelverktøy som er festa på ein stålwire som kan trekkast ut.

I Domus Juridica er det mogleg med enkel sykkelvask og -pleie i kjellaren for studentar og tilsette med adgang til bygninga.

Bysykkel

På Blindern har du god tilgang til bysykkelordninga Oslo Bysykkel.

Feilparkerte syklar

Det er ikkje tillate å ta med syklar inn i bygningane av omsyn til rømmingsvegar, reinhald og generelt at det skal vere mogleg å kome seg fram. Syklane blir fjerna. Etterlatne og øydelagde syklar blir og fjerna.

Syklane blir plasserte på nærmaste sykkelparkering med den låsen dei er utstyrt med eller blir overleverte Parkseksjonen, som tar vare på dei i tre månader. Meld Eigedomsavdelinga om du har spørsmål.

Motorsykkel og moped

UiO oppmodar til å parkere mopedar og motorsyklar på oppmerka plassar. Det er gratis å parkere på ein av de 12 oppmerka plassar mellom Fysikkbygget og Helga Engs hus. Det er ikkje lov å parkere på grøntareala.
 

Fleire skal gå eller sykle

I tråd med Miljø- og klimastrategien for eigedomsverksemda til UiO,  er Eigedomsavdelinga i full gang med å utvide tilbodet om låst sykkelparkering for tilsette og studentar. Strategien har to tydelege mål for 2020: 

  • Jobbe for at fleire skal gå eller sykle til UiO – eller reise kollektivt
  • Leggje til rette for dei utsleppsfrie køyretøya til tilsette og studentar
Publisert 31. jan. 2018 09:20 - Sist endra 23. juni 2022 13:03