English version of this page

Sykkelparkering

På UiO er det lagt godt til rette for å sykle til jobb, enten du syklar med eigen sykkel og parkerer i eit av dei 3 000 sykkelstativa, eller om du vel bysykkel.

Mange ledige sykkelstativer på Blindern.
Mange ledige sykkelstativ på Blindern.

Du finn sykkelstativ overalt på UiO. På Blindern er det stativ utanfor kvar inngang – til saman nærmare 2 000 plassar.  Ikkje set sykkelen slik at han sperrar gangvegar eller inngangsparti, eller er i vegen for ålmenn ferdsel. 

Ta omsyn til fotgjengarar når du syklar på gangvegane. Der det er mange fotgjengarar, kan det vere lurt å trille sykkelen.

Låst sykkelparkering under tak:

Feilparkerte syklar

Dør til sykkelstall
Sykkelparkering med kortlås.

Det er ikkje tillate å ta med syklar inn i bygningane av omsyn til rømmingsvegar, reinhald og generelt at det skal vere mogleg å kome seg fram. Syklane blir fjerna. Forlatne og øydelagde syklar blir og fjerna.

Syklane blir plasserte på nærmaste sykkelparkering med den låsen dei er utstyrt med eller blir overleverte Parkseksjonen.  Send melding til Eigedomsavdelinga om du har spørsmål.

Bysykkel

På Blindern har du god tilgang til bysykkelordninga Oslo Bysykkel.

Motorsykkel og moped

UiO oppmodar til å parkere mopedar og motorsyklar på oppmerka plassar. Det er 12 oppmerka plassar mellom Fysikkbygget og Helga Engs hus. Det er ikkje lov å parkere på grøntareala.

    Fleire skal gå eller sykle

    Dartskive og pilI tråd med Miljø- og klimastrategien for eigedomsverksemda til UiO,  er Eigedomsavdelinga i full gang med å utvide tilbodet om låst sykkelparkering for tilsette og studentar. Strategien har to tydelege mål for 2020: 

    • Jobbe for at fleire skal gå eller sykle til jobben  – eller reise kollektivt
    • Leggje til rette for dei utsleppsfrie køyretøya til tilsette og studentar
    Publisert 31. jan. 2018 09:20 - Sist endra 4. juli 2018 13:20