Årsplan

UiOs årsplaner

Om årsplanen

Årsplanen skal være rullerende, med årlig revidering. Fakulteter og tilsvarende enheter utarbeider sine årsplaner på bakgrunn av styringssignaler og føringer i UiOs årsplan.

Universitetsdirektøren leder og koordinerer arbeidet med utarbeidelse av UiOs årsplan. Årsplanen utarbeides i samarbeid og dialog med fakulteter og museer representert ved henholdsvis dekaner, fakultetsdirektører og museumsdirektører.

Årsplanene skal identifisere hovedprioriteringer og områder der det er behov for særskilte tiltak. Årsplanene skal angi:

  • prioriterte tiltak
  • mål og konkrete resultater som skal nås i løpet av året i henhold til departementets tildelingsbrev og universitetsstyrets prioriteringer
  • vurdering av risiko knyttet til måloppnåelse
  • resultatansvar
  • hvem som har ansvar for utføring
  • innen hvilke frister arbeidet skal utføres

Aktivitetene, mål og resultatkrav for disse, skal være tilpasset risiko og vesenlighet.

Universitetets årsplan skal legges fram til behandling i universitetsstyret før planperioden tar til og innen den fristen direktøren fastsetter i særskilt skriv eller i de praktiske retningslinjene for planarbeidet.

Publisert 6. mai 2015 15:28 - Sist endret 17. okt. 2017 11:03