Protokoll fra møte 8/2015 i universitetsstyret

Møtet ble satt 8. desember 2015 kl. 10.00, Tøyen hovedgård, Naturhistorisk museum, Sats gate 1, og hevet kl 15.40.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Karin Widerberg, Kristian Gundersen, Sofie A. E. Høgestøl, Ole Martin Nodenes, Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel og Guro Slettemark (vara for Anne Aasheim)

Forfall: Anne Aasheim og Kjetil Trædal Thorsen

Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut Fægri

Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, avdelingsdirektør Hanna Ekeli, personaldirektør Irene Sandlie, seniorrådgiver Pål V. Pettersen og lederassistent Lars Flønes Ravn

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1-2, D-sak 1, V-sak 4, V-sak 7, V-sak 3, V-sak 5-6, O-sak 1, O-sak 3, O-sak 6-7

Følgende saker ble ikke behandlet: O-sak 2, O-sak 4-5


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med følgende saker under eventuet: Styreevaluering, språksamlingene og Norgeshistorien på nett


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2015

Protokoll godkjent på sirkulasjon med unntak av V-sak 5, forslag 4. Det vises til V-sak 3 på dagens møte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Et innovasjonsløft for UiO

Saksnr. 2015/15279

Adm. direktør i Inven2 Ole Kristian Hjelstuen og adm. direktør i Oslotech Karl-Christian Agerup var invitert til å presentere virksomhetene. Viserektor Knut Fægri innledet til diskusjon.

Universitetsstyret vil i 2016 få seg forelagt ytterligere saker knyttet til innovasjonsfeltet, herunder:

  • Vedtakssak(er) om en innovasjonsplattform og organisering av et innovasjonsløft for UiO.
  • En dimensjonerings- og behovsanalyse for et innovasjonsløft for UiO, i forbindelse med budsjettprosessen.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Oppfølging av forslaget til styremedlemmene Gundersen og Widerberg om frie midler til forskning – fordeling lønnsbesparelser mediekjøp/driftsmidler

Saksnr. 2014/10841

Vedtak:

Besparte lønnsmidler ved LOS og UB 8,9 mill. kroner går til å styrke mediebudsjettet til Universitetsbiblioteket i 2016.

Fakulteter, museer og sentre beholder lønnsbesparelser beregnet til totalt 36,5 mill. kroner i sine rammer. Det legges ikke opp til en omfordeling mellom enheter, men midlene øremerkes til driftsmidler til de vitenskapelig ansatte.

Vedtatt med ni stemmer for (Ottersen, Widerberg, Gundersen, Høgestøl, Nodenes, Paulsen, Bang, Engel og Slettemark) og én stemme mot (Kreutzer).

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Omorganisering av UiO Energi

Saksnr. 2011/8241

Direktør ved UiO Energi Anders Elverhøi presentere forslaget.

Vedtak:

Styret slutter seg til UiO Energis forslag til omorganisering av satsingen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet er vertsfakultet for satsingen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet leder styret for satsingen. Satsingen fremmer i tråd med årsplan 2016-2018 forslag til programplattform for styret innen utgangen av 2016. I tillegg til de foreslåtte representantene i styret skal styret bestå av én representant fra studentene og én representant fra de ansatte ved de berørte fagmiljøene.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Vitenskapsombud

Saksnr. 2014/11710

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til forslaget om å etablere en ordning med vitenskapsombud i tråd med anbefalingene og ber universitetsdirektøren utarbeide et mandat for ordningen som legges frem for styret. Ordningen evalueres etter fem år.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Eierstyring – revidering av regelverk for forvaltning av statens eierinteresser

Saksnr. 2008/2624

Vedtak:

  1. Universitetsstyret tar oversikt over UiOs eierinteresser 2015 til etterretning.
  2. Universitetsstyret vedtar internt regelverk for forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved UiO. Universitetsdirektøren ferdigstiller dokumentet i tråd med kommentarene som fremkom i møtet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 7 Personalsak

Saksnr. 2011/11800

Unntatt offentlighet etter offl. § 23, §13, jfr. fvl. §13.

Universitetsstyret sluttet seg til universitetsdirektørens vedtaksforslag.

Vedtatt med seks stemmer for (Ottersen, Høgestøl, Nodenes, Paulsen, Bang og Kreutzer) og fire stemmer mot (Widerberg, Gundersen, Engel og Slettemark).

For øvrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet.


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Opprettelse av felles arbeidsgruppe mellom UiO og HiOA – mandat og sammensetning

Saksnr. 2015/15286

Prorektor Ragnhild Hennum orienterte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Status rehabilitering av Brøggers hus

Saksnr. 2015/15293

Unntatt offentlighet etter offl. § 23, første ledd.

Saken ble utsatt.


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere

Saksnr. 2015/12942

Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Årshjul for styresaker 2015-2016

Saksnr. 2014/2322

Saken ble ikke behandlet.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saken ble ikke behandlet.

Saksdokumenter:


O-SAK 6: Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016

Saksnr. 2015/13771

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 7 Eventuelt

Styreevaluering
Det ble gjennomført en evaluering av de to siste styremøtene.

Språksamlingene
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte.

Norgeshistorien på nett
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte.
 


Publisert 18. des. 2015 14:05 - Sist endret 18. des. 2015 14:21