Protokoll fra møte nr. 2/2018 i universitetsstyret

Møtet ble satt 13. mars 2018 klokken 10.00 og hevet klokken 16.50.

Fra styret: Styreleder Svein Stølen, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte Rønning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer, Farooq Akram og Elisabeth B. Kvalheim.

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, Irene Sandlie, Helle Parlius, Jørgen Bock, Johannes Falk Paulsen, Pål Vegard Pettersen og Bente Hennie Strandh.

Forfall: Anne Birgitte Rønning

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, V-sak 2, O-sak 1, V-sak 6, D-sak 1, V-sak 3, V-sak 4, D-sak 2, O-sak 2 (omgjort til V-sak 9), D-sak 3, O-sak 3,V-sak 5, V-sak 7, V-sak 8, O-sak 4, O-sak 5, O-sak 6, O-sak 7.

Idar Kreutzer var ikke til stede på V-sak 3 og V-sak 4.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 1/2018

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og funn i revisjonen

Avdelingsdirektør Thorgunn Nordstrand, ekspedisjonssjef Tora Struve Jarlsby og teamleder Kathrine Veum fra Riksrevisjonen orienterte.


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Kunnskap i bruk: Innovasjonsarbeid ved UiO

Viserektor Per Morten Sandset presenterte saken. Styret anerkjente planene som var fremlagt, og var positive til sterkere inkludering av humsam-miljøene og sosial innovasjon. Det ble lagt vekt på at arbeidet må intensiveres, og områder som studentinnovasjon, utdanning og kommunikasjon ble trukket frem som særlig viktige å ha oppmerksomhet rundt.

Saksnr. 2015/15279

Saksdokumenter:


Vedtakssaker


V-SAK 3 Årsrapport 2017 inkl. avlagt årsregnskap 2017

Direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar presenterte saken.

Saksnr. 2018/1254

Forslag til vedtak:

  1. UiOs årsrapport for 2017, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
  2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Virksomhetsrapport 3. tertial 2017 for Universitetet i Oslo

Direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar presenterte saken.

Saksnr. 2017/11242

Forslag til vedtak:

  1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2017 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet

Rektor Svein Stølen presenterte saken. Styret ga sin tilslutning til forslagene som ble fremlagt.

Saksnr. 2017/1151

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Årsrapport 2017 Enhet for intern revisjon

Avdelingsdirektør Jørgen Bock orienterte.

O-sak 2 ble gjort om til V-sak 9.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.

Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 2010/5245

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 3 Masterplan for universitetets IT

Sten Ludvigsen, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet presenterte saken. Styret ga sin tilslutning til det videre arbeidet. 

Saksnr. 2018/3713

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative systemer. Status for arbeidet innenfor økonomi- og HR

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og underdirektør Johannes Falk Paulsen orienterte.

Saksnr. 2015/6025

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 5 Administrativ forbedring og digitalisering – forslag til prosess

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, underdirektør Johannes Falk Paulsen og assisterende personaldirektør Helle Parelius presenterte saken. Saken ble godt mottatt og styret ber om at det lages en tidslinje for prosessen.

Saksnr. 2018/3305

Forslag til vedtak:

  • Styret vedtar å etablere et program for administrativ forbedring og digitalisering i tråd med det fremlagte forslaget.
  • Organiseringen av programmet og de underliggende prosjektene skal sikre nært samspill mellom administrasjonen sentralt, det enkelte fakultet og grunnenhetene.
  • Styret vil bli orientert om fremdrift, gevinstplaner og uttak av gevinster i prosjektene.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 6 Direktør (SKO 1111 forskningssjef) ved UiO: Energi

Saksnr. 2018/2989

Unntatt offentlighet etter offl. § 25

Vedtak: Universitetsstyret ansetter Vebjørn Bakken til stillingen som direktør ved UiO:Energi i et åremål på fire år.

Enstemmig vedtatt.


V-SAK 7 Tilsetting av direktør på UiO: Livsvitenskap

Saken ble utsatt. Styret ba om mer informasjon, og ønsker saken raskt tilbake.

Saksnr. 2015/11619

Unntatt offentlighet etter offl. § 25


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 8 Valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Avdelingsdirektør Jørgen Bock og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Nils Henrik von der Fehr presenterte saken.

Saksnr. 2017/11924

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. Styret ber instituttet og fakultetet følge opp klinikkdriften ved Psykologisk institutt og rapportere jevnlig til universitetsledelsen.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 4 Høring - Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personaldirektør Irene Sandlie orienterte.

Saksnr. 2018/250

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Årshjul for styresaker

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker behandlet i lukket møte

Ordinære saker


O-SAK 7 Eventuelt

  • Arbeidet med Humaniorameldingen, rektor Svein Stølen orienterte.
  • Felles klagenemd og innsynsbegjæringer, universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
  • Høring fra Kunnskapsdepartementet om forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler, rektor Sven Stølen orienterte.
Publisert 23. mars 2018 14:16 - Sist endret 23. mars 2018 14:16