Protokoll fra møte nr. 5/2018 i universitetsstyret

Møtet ble satt 19.juni  2018 klokken 10.00 og hevet klokken 16.45, Professorboligen, Karl Johansgate 47

Fra styret: Styreleder Svein Stølen, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte Rønning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Farooq Akram, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer og Elisabeth B. Kvalheim

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Tove Kristin Karlsen, Irene Sandlie, Hanna Ekeli, Ellen Johanne Caesar, Johannes Falk Paulsen

Forfall: Anne Birgitte Rønning

Erling Sandmo deltok ikke på V-sak 10 på grunn av inhabilitet. Gunn-Elin Aa. Bjørneboe deltok ikke på V-sak 13.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1-5, O-sak 1, V-sak 6-7, D-sak 1, V-sak 8, D-sak 2, V-sak 9, V-sak 10-11, V-sak 14, V-sak 13, V-sak 12, D-sak 3, O-sak 2-5

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2018 og møte 4/2018

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer. Anskaffelser av løsninger innenfor økonomi inkludert lønn/lønnsnær HR

Saksnr. 2015/6025

Direktør for Direktoratet for økonomistyring (DFØ), Hilde Singsaas, presenterte direktoratets arbeid. Underdirektør Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.

Vedtak:
Universitetsstyret gir sin tilslutning til at det inngås et samarbeid med DFØ om tjenesteleveranser innenfor økonomiområdet inkludert lønn.

 • Første steg i samarbeidet er planlegging av opptaksprosess og fastsetting av endelig pris.
 • Hvis prisfastsetting viser vesentlige avvik ber styret om å få saken tilbake til ny vurdering.
 • Saken vil bli fulgt opp overfor styret i de årlige budsjettbehandlingene knyttet til investeringskostnader og lokale kostnader.

Vedtaket forutsetter at det gjøres tilsvarende vedtak ved alle institusjonene.

Enstemmig vedtatt.

Styret var opptatt av at det utarbeides en gjennomføringsplan som sikrer ressursbruk, tid og leveranser samt håndterer risiko på en god måte. Disse forhold må avspeiles i avtalen med DFØ og i samarbeidsavtalen med de tre andre universitetene.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Virksomhetsrapport 1. tertial 2018

Saksnr. 2018/4911

Direktør for virksomhet og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.

Vedtak:

Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2018 til etterretning.

Saksdokumenter:

Enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

Universitetsstyret imøteser en sak som formulerer konkrete ambisjoner og identifiserer virkemidler som svarer på UiOs utfordringer på utdanningsområdet.


V-SAK 5 Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019

Saksnr. 2018/593

Rektor Svein Stølen og direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2019-2021 med de merknader som fremkom i møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen.

2. Universitetsstyret vedtar forslag til nye tiltak i 2019 basert på oppstart av gjenstående rehabilitering av Eilert Sundts hus B i 2020. 

3. Universitetsstyret vedtar forøvrig samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2019 i tråd med saksfremlegg med følgende presiseringer;

a. Universitetsstyret vedtar finansiering av forpliktelser i 2019 som følge av tidligere vedtak og de foreslåtte tiltakene for 2019. Dette innebærer et samlet rammekutt på 74 mill. kroner.

b. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.

c. 60 mill. kroner av den årlige avsetningen på ca. 190 mill. kroner til større vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i tråd med føringene i saksfremlegget.

d. Det vedtas å disponere ytterligere 30 mill. kroner i 2019 av midler fra oppløste fond.

4. Rektor gis fullmakt til å

a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.

b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.

Saksdokumenter:

Etter diskusjon ble det gjort en justering i punkt 1:

1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2019-2021. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivåer i organisasjonen, og at det etableres klare mål for effektivisering.

Punkt 5 ble lagt til:

5. Styret forventer en helhetlig gjennomgang av UiOs fordelingsmodell.

Enstemmig vedtatt.

I styrets diskusjon kom det ønske om:

 • Et bedre kunnskapsgrunnlag for fremtidige ressurdisponeringer.
 • En bred gjennomgang av UiOs fordelingsmodell:
  • Man ønsker innsikt i hvordan modellen faktisk virker og hvordan etablering av et nytt kandidatincentiv påvirker resultatuttelling. Styret brukte Exphil som et eksempel for å illustrere dette.
 • At UiO ser på styringsstrukturen i lys av effektiviseringsprosessene
 • At tiltak for innovasjon må konkretiseres ytterligere

Orienteringssaker


O-SAK 1 Etatsstyring 2018

Saksnr.

Rektor Svein Stølen innledet. Styremedlemmene som deltok på etatsstyringsmøtet orientert om et godt møte med gode tilbakemeldinger fra departementet. Departementet var svært positive til UiOs forskning og administrasjon, men var kritisk til resultatene på utdanningssiden.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 6 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2019/2020

Saksnr. 2018/3890

Prorektor Gro Bjørnerud Mo og avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

Vedtak:

a) Følgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:

 • Bachelorprogram i filosofi ved HF
 • Bachelorprogram i idéhistorie ved HF
 • Bachelorprogram i religionsvitenskap ved HF
 • Bachelorprogram i kulturhistorie ved HF
 • Bachelorprogram i Klart språk ved HF
 • Masterprogram i Screen Cultures ved HF
 • Årsenhet i informatikk ved MN
 • Masterprogram i fornybare energisystemer ved MN
 • Masterprogram i Social Anthropology ved SV
 • Årsenhet i teologi ved TF 
 • Masterprogram i lederskap, etikk og samtalepraksis ved TF

b) Følgende studietilbud etableres med forbehold om tildeling av nye studieplasser:

 • Bachelorprogram i japansk og Japan-studier (fireårig) ved HF
 • Bachelorprogram i kinesisk og Kina-studier (fireårig)  ved HF
 • Bachelorprogram i Midtøsten-studier med arabisk (fireårig) ved HF

Følgende studietilbud nedlegges:

 • Årsenheten i portugisisk ved HF
 • Årsenheten career:Asia ved HF
 • Bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie ved HF
 • Bachelorprogrammet i religionshistorie og kulturhistorie ved HF
 • Masterprogrammet i Network and System Administrasjon ved MN
 • Masterprogrammet i sykepleievitenskap ved MED
 • Masterprogrammet i sosialantropologi ved SV
 • Masterprogrammet i profesjonsetikk ved TF

d) I tråd med innstillingen fra HF legges sanskrit og moderne hebraisk ned som studiefag ved UiO.

e) Det etableres et «honours-program» i realfag og humaniora ved MN og HF. Programmet etableres primært ved tilførsel av nye studieplasser, alternativt ved omdisponering innenfor eksisterende ramme.

f) De gjenstående studieplassene fra hhv. statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett 2017 fordeles til følgende masterstudieprogram:

 • Music, Communication and Technology (2) /HF)
 • Informatikk: programmering og systemarkitektur (10) (MN)
 • Data sciences (8) (MN)
 • Informatikk: robotikk og intelligente systemer, studieretningen Kybernetikk og autonome systemer (3) (MN)
 • Fornybare energisystemer (10) (MN)

g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i statsbudsjettet 2019, samt å fordele inntil 3 studieplasser til “Students at risk” dersom ordningen videreføres.

h) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2019/2020.

i) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.

Saksdokumenter:

Enstemmig vedtatt.


V-SAK 7 Tilbakemeldinger og begrunnelser ved Universitetet i Oslo

Saksnr. 2018/1190

Prorektor Gro Bjørnerud Mo og avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens anbefalinger.

Saksdokumenter:

Enstemmig vedtatt.


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Flere studenter på utveksling

Saksnr. 2016/15948

Prorektor Gro Bjørnerud Mo og avdelingsdirektør Hanna Ekeli innledet. Styret roset prosjektgruppens anbefalinger. Prosjektet fases inn i UiOs arbeid med satsing på utdanning.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 8 Endring av studie- og eksamensforskriften

Saksnr. 2017/9957

Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

Vedtak:

Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. Endringene trer i kraft umiddelbart.

Saksdokumenter:

Enstemmig vedtatt.


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler

Saksnr. 2018/3556

Rektor Svein Stølen innledet. Styret ga sin tilslutning til universitetsledelsens utkast til høringsbrev til departementet.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 9 Organisering av forskningsetisk arbeid ved UiO - forslag om å endre vitenskapsombudenes mandat

Saksnr. 2014/11710

Rektor Svein Stølen og personaldirektør Irene Sandlie redegjorde for saken.

Forslag til vedtak:

Mandat for vitenskapsombud endres i samsvar med forslag fra universitetsledelsen og med de føringer som fremgår ovenfor.

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
Det nedsettes en gruppe bestående av rektor, personaldirektør og styrerepresentantene Olav Gjelsvik og Marianne Midthus Østbø som reviderer forslag til mandat. Revidert forslag sendes styret for vedtak på sirkulasjon før sommerferien.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 10 Tildeling av universitetsstyrets priser for 2018

Saksnr. 2017/14955

Prorektor Gro Bjørnerud Mo redegjorde for saken i lukket møte jamfør offl § 26, 2. ledd. 

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteen og tildeler

 • Forskningsprisen til professor Harald Stenmark, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet
 • Utdanningsprisen til førsteamanuensis Anne Kveim Lie, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet
 • Formidlingsprisen til professor Benedicte Bull, Senter for utvikling og miljø
 • Innovasjonsprisen til førsteamanuensis Alexander Refsum Jensenius og professor Anne Danielsen, Det humanistiske fakultet

Enstemmig vedtatt.


V-SAK 11 H.M. Kongens gullmedalje 2018

Saksnr. 2018/578

Prorektor Gro Bjørnerud Mo redegjorde for saken i lukket møte jamfør offl § 26, 2 ledd

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og foreslår at H.M. Kongens gullmedalje for 2018 tildeles følgende kandidater:

 1.  Ph.d.  Nadja Sandra Katheder (MED)
 2.  Ph.d. Janicke Stensvaag Kaasa (HUM)
 3.  Ph.d.  Max Balthasar Grönke (MN)
 4.  Ph.d. Heidi Grundetjern (SV)

Enstemmig vedtatt.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 12 Sletting av festerett Gaustadalleen 30 ("NEMKO-eiendommen")

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksnr. 2014/13640

Vedtak:

Styret beslutter at festeretten knyttet til GNR/BNR 42/100 og 42/210 til fordel for Universitetet i Oslo slettes, og underskriver vedlagte brev med erklæring fra Kartverket.

Saksdokumenter:

Enstemmig vedtatt.


Diskusjonssaker


D-SAK 3 Kjønns- og fagsammensetning i innstillingskomiteene ved ansettelser på faglig ledernivå ved UiO

Saksnr. 2018/8568

Personaldirektør Irene Sandlie la frem saken.
Styret var opptatt av at UiO skal ha høye ambisjoner, og styrker arbeidet for å oppnå balansert kjønnssammensetning i komiteene. Styret imøteser en sak med forslag til strengere krav til kjønnssammensetninger i faglige lederstillinger høsten 2018.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Valg av representant med vararepresentant fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til universitetsstyret - protokoll

Saksnr. 2010/5768

Personaldirektør Irne Sandlie orienterte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 13 Kunngjøring av universitetsdirektørstillingen for perioden 2019-2025

Saksnr. 2018/5586

Personaldirektør Irene Sandlie redegjorde for saken i lukket møte jamfør offl § 25.

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner kunngjøringsteksten og kravspesifikasjonen for universitetsdirektørstillingen. Rektor gis fullmakt til å oppnevne innstillingsutvalg for stillingen.

Enstemmig vedtatt.


V-sak 14 Oppnevning av nytt valgstyre 1. august 2017-31. juli 2021 - justert forslag

Saksnr. 2008/20803

Personaldirektør Irene Sandlie redegjorde for saken i lukket møte jamfør offl § 14

Vedtak:

Som representant for de faste vitenskapelig ansatte (1. august 2017-31. juli 2021):
Professor Bjørn Erik Rasch, SV ISV, fast medlem og leder av valgstyret.

Som representant for de faste teknisk-administrative ansatte (1. august 2017-31. juli 2021):

• Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler, MED, fast medlem
• Fakultetsdirektør Benedicte Rustad, JUR (vara)

Som representant for de midlertidige vitenskapelig ansatte (1. august 2017-31. juli 2018)
Stipendiat Simon Pettersen Nguyen , MN, institutt for informatikk, fast medlem

Som representant for studentene (1. august 2017-31. juli 2018):
• Student Tobias Drevland Lund (fast representant)
• Student Jonas Nilsen (vara)

Når de nye studentrepresentantene  og de nye representantene for de midlertidig vitenskapelig ansatte for perioden 1. august 2018-31. juli 2019 er valgt, oppnevnes de av rektor på fullmakt.

Enstemmig vedtatt.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Årshjul for styresaker 2018

Saksnr. 2014/2322

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


O-SAK 5 Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.


Publisert 6. juli 2018 09:52 - Sist endret 31. juli 2018 09:57