Protokoll fra møte nr. 6/2018 i universitetsstyret

Seminar for styrets medlemmer 11. - 12. september 2018


Ordinært styremøte 12. september 2018

Møtet ble satt 12. september 2018 kl.10.45 og hevet kl. 12.00

Fra styret: Svein Stølen, Olav Gjelsvik, Anne Birgitte Rønning, Marianne Midthus Østby, Synthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer, Farooq Akram og Elisabeth B. Kvalheim.

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo og Åse Gornitzka

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Irene sandlie, Jøren Bock, Stein Roar Fredriksen, Pål Vegard Pettersen og Bente Hennie Strandh. Ragnhild Hennum deltok på V-sak 5.

Forfall: Ingrid Lossius Falkum

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, V-sak 2, V-sak 3, V-sak 4,  V-sak 6, O-sak 1, O-sak 2, O-sak 3, V-sak 5

 


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagorden godkjent


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 5/2018

Protokollen er godkjent på sirkulasjon

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Høring - forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen for faglige stillinger ved universiteter og høyskoler

Saksnr. 2018/6449

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til det framlagte forslaget til høringssvar med de innspill som kom i møtet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Organisering av forskningsetisk arbeid ved UiO - forslag om å endre vitenskapsombudenes mandat

Saksnr. 2014/11710

Vedtak:

Mandat for vitenskapsombud endres i samsvar med forslag fra universitetsledelsen og med de føringer som fremgår ovenfor.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 5 Mulig salg av datterselskap i UniRand AS

Saksnr. 2008/5147-3

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 23.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 6 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo

Saksnr. 2018/14503

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner følgende studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo for perioden 1.7.2018 – 30.6.2019:

  • Helge Leander B. Jensen
  • Sahana Sriskandarajah

Enstemmig vedtatt

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Ekstern evaluering av internrevisjonen

Saksnr. 2014/3497

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Årsrapport for LMU studieåret 2017/2018

Saksnr. 2018/7258

Saksdokumenter


O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter


O-SAK 4 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 5 Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.


 

Publisert 21. sep. 2018 09:21 - Sist endret 21. okt. 2018 16:07