Protokoll fra møte nr. 7/2018 i universitetsstyret

Møtet ble satt 23. oktober kl. 10.00 og hevet kl. 14.15.

Fra styret: Styreleder Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Symthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer, Farooq Akram og Kristin Hollung (vara for Elisabeth B. Kvalheim)

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Helle Parelius, Ellen Johanne Caesar, Maren Magnus Voll, John Skogen, Pål Vegar Pettersersen og Jørgen Bock

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, 2, 3, 4, 5, 7, O-sak 1, V-sak 6, O-sak 2, V-sak 8, O-sak 5, 3, 4, 6, 7, 8 og 9

Ingrid Lossius Falkum deltok ikke på V-sak 4 på grunn av inhabilitet.

Idar Kreutzer deltok ikke på V-sak 8 og O-sak 5.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2018

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Direktør ved Avdeling for forskningsadministrasjon

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken.

Saksnr. 2018/11979

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

Vedtak:

Universitetsstyret ansetter Kristel Mari Jæger Skorge i stilling som direktør med Avdeling for forskningsadministrasjon.

Enstemmig vedtatt.


V-SAK 4 Direktør ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken.

Saksnr. 2018/5592

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

Vedtak:

Universitetsstyret ansetter Berit Kolberg Rossiné i stilling som direktør ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Enstemmig vedtatt.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 5 Endring i rekrutteringsform/ledelsesform for senterleder (instituttleder SKO 1475) ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken.

Saksnr. 2018/9822

Vedtak:

Etter anbefaling fra styret ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), vedtar Universitetsstyret at STK endrer sin ledelsesform fra ansatt ledelse til valgt ledelse med virkning fra 01.01.2019.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2018

Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.

Saksnr. 2018/9309

Vedtak:

Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2018 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Styret ønsker en jevnlig rapportering om fremdriften i  "Program for administrativ forbedring og digitalisering".

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 En helhetlig gjennomgang av UiOs fordelingsmodell

Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar, orienterte.

Saksnr. 2008/10646

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Orientering om langtidsplan for forskning og høyere utdanning og forslag til statsbudsjett 2019

Styreleder Svein Stølen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksnr. 2018/593

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 7 Budsjettinnspill 2020

Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.

Saksnr. 2018/12158

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2020.

Enstemmig vedtatt med de innspill som kom på møtet.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Arne Bugge Amundsen, dekan på Det humanistiske fakultet orienterer fra dekanenes seminar om arbeidet med Strategi 2030

Arne Bugge Amundsen orienterte.

Styremedlem Anne-Marie Engel orienterte om innlegget hun holdt på seminaret og etterfølgende diskusjon.

 


Ordinære saker


V-SAK 8 Instruks for UiOs personvernombud

Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe redegjorde for saken.

Saksnr. 2018/11643

Vedtak:

Instruks for UiOs personvernombud vedtas i samsvar med forslaget som er fremlagt og med de innspill som kom på møtet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 4 Status bygg- og eiendomssaker

Eiendomsdirektør John Skogen orienterte.

Saksnr. 2016/4080

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Evaluering av NCMM – Norsk senter for molekylærmedisin

Styreleder Svein Stølen og viserektor Per Morten Sandset orienterte.

Saksnr. 2018/3880

Saksdokumenter:

  • Styrenotat med vedlegg

O-SAK 6 Halvårsrapport 2018 – Enhet for internrevisjon

Avdelingsdirektør Jørgen Bock orienterte.

O-sak 6 ble gjort om til V-sak 8.

Følgende vedtak ble fattet i saken:

Styret tar halvårsrapporten til etterretning og imøteser tilbakemelding på oppfølging av rapporten.

Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 2010/5245

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter


O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 9 Eventuelt

To saker ble diskutert under dette punktet:

  • Vikingtidsmuseet
  • Europeiske universiteter

Publisert 2. nov. 2018 09:27 - Sist endret 2. nov. 2018 09:40