Protokoll fra møte nr. 4/2019 i universitetsstyret

Møtet ble satt 7. mai kl. 09.30 og hevet kl. 15.10

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Synthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og  Anne-Marie Engel

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Ellen Johanne Caesar, John Skogen, Jørgen Bock og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:V-sak 1, V-sak 2, V-sak 3, V-sak 11 (del av saken ble behandlet i lukket møte innledningsvis),V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, V-sak 7, V-sak 8, V-sak 9, V-sak 10, V-sak 11, V-sak 12, O-sak 1, O-sak 2, O-sak 3, O-sak 4, O-sak 5, O-sak 6

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden ble godkjent. Deler av V-sak 11 tas i lukket møte.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2019

Saksdokumenter:

Protokoll ble godkjent på sirkulasjon.


V-SAK 3 Rekruttering av direktør Avdeling for administrativ støtte

Saksnr. 2018/14529

Saken er unntatt offentlighet etter offl §25

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret ansetter Ellen Johanne Caesar i stilling som direktør ved Avdeling for administrativ støtte.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.


Saker til behandling åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Resultatanalyse per 2018

Saksnr. 2019/4682

Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret ber om at universitetsdirektøren følger opp fakultetene og andre enheters resultater gjennom oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan og utviklingsavtalene med hver enhet - både når det gjelder studiepoeng/kandidater og eksterne midler fra EU/Forskningsrådet.

Det ble gjort én tilføyelse til vedtaket:

Universitetsstyret tar resultatanalysen til etterretning.

Universitetsstyret ber om at universitetsdirektøren følger opp fakultetene og andre enheters resultater gjennom oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan og utviklingsavtalene med hver enhet - både når det gjelder studiepoeng/kandidater og eksterne midler fra EU/Forskningsrådet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Justerte dokumenter legges frem for styret 19. juni 2019.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Årsplan 2020-2022 og fordeling 2020

Saksnr. 2018/13073

Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken. Saken legges frem for styret til endelig behandling i juni.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til, med de merknader som fremkom:

a. Forslag til hovedprioriteringer/tiltak i UiOs årsplan 2020-2022

b. Forslag prioriteringer av nye tiltak i fordelingen for 2020

c. At forslag til nye tiltak i fordeling 2020 og innretning på årsplan 2020-2022 følger det skisserte opplegget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Ressurssituasjonen for Examen philosophicum (exphil)

Saksnr. 2019/2809

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken. Styret la vekt på verdien av exphil og ønsker å følge ressurssituasjonen over tid. Det vil gjennomføres en evaluering av exphil som involverer både studenter og ansatte.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar redegjørelsen for ressurssituasjonen for studietilbudet på Examen Philosophicum (exphil) til etterretning.

Forslaget ble ikke vedtatt.

Følgende formulering ble lagt frem på styrets møte 19. juni 2019:

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar redegjørelsen for ressurssituasjonen for studietilbudet på Examen Philosophicum (exphil) til orientering. Universitetsdirektøren vil komme tilbake til styret med en redegjørelse for spørsmålet om et gradselement for exphil-utdanningen. UiO vil  følge ressurssituasjonen over tid og gjennomføre en evaluering av exphil som involverer både studenter og ansatte.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO

Saksnr. 2019/703

Direktør for Avdeling for forskningsadministrasjon, Kristel Skorge, la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslag til Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO.

Det ble gjort én tilføyelse til vedtaket:

Universitetsstyret vedtar forslag til Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO med de innspill som kom på møtet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, psykologisk institutt

Saksnr. 2019/3223

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslaget om å velge instituttleder og nestleder for lederperioden 2020-2023 ved Psykologisk institutt.

Universitetsstyret godkjenner forslaget til nytt styrings- og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 9 Æresdoktorer - forslag til justerte retningslinjer

Saksnr. 2011/7363

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til forslaget om justerte Retningslinjer for forslag om utnevnelse av æresdoktorer ved Universitetet i Oslo.

Det ble ikke fattet vedtak i saken. Saken justeres etter innspill som ble gitt i møtet. Saken legges frem for styret for ny behandling.

  Saksdokumenter:


  V-SAK 10 Oppnevning av studentrepresentant til skikkethetsnemda

  Saksnr. 2008/14503

  Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret oppnevner Kristin May Riendel som studentrepresentant til Skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo for perioden 8.5.2019-30.6.2019

  Forslaget ble enstemmig vedtatt.

  Saksdokumenter:


  V-SAK 11 Årsrapport for Enhet for internrevisjon

  Saksnr. 2010/5245

  Avdelingsdirektør for Enhet for internrevisjon, Jørgen Bock, la frem saken.

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt.

  Saksdokumenter:


  V-SAK 12 Evaluering av Enhet for internrevisjon og oppdatert instruks

  Saksnr. 2014/3497

  Avdelingsdirektør for Enhet for internrevisjon, Jørgen Bock, la frem saken.

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret fastsetter den oppdaterte instruksen til EIR.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt.

  Saksdokumenter:


  Orienteringssaker


  O-SAK 1 Strategi 2030 - statusoppdatering

  Saksnr. 2018/11116

  Styreleder, rektor Svein Stølen orienterte.

  Saksdokumenter:


  O-SAK 2 Status bygg-og eiendomssaker

  Saksnr. 2019/4080

  Universitetsdirektør Arne Benjaminsen innledet om områdegjennomgang av statens eiendomsforvaltning. Eiendomsdirektør John Skogen orienterte om status for bygg- og eiendomssaker.

  Saksnr.

  Saksdokumenter:


  O-SAK 3 Orientering om status for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved universitetet i Oslo

  Saksnr. 2019/6094

  IT-direktør Lars Oftedal orienterte.

  Presentasjon lagt frem på møtet

  Saksdokumenter:


  O-SAK 4 Studentombudets årsrapport 2018

  Saksnr. 2019/6100

  Studentombud Marianne Høva Rustbergaard orienterte.

  Saksdokumenter:


  O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

  Saksnr. 2008/3197

  Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

  Saksdokumenter:


  O-SAK 6 Årshjul for styresaker våren 2019

  Saksnr. 2014/2322

  Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

  Saksdokumenter:


  Saker til behandling i lukket møte

  Orienteringssaker


  O-SAK 7 Eventuelt

  Det var ingen saker under dette punktet.


   

  Publisert 20. juni 2019 10:13 - Sist endret 20. juni 2019 11:26