80-gruppe – Idéhistorie (80IDEHIST2)

Om emnegruppen

Idéhistorie tar for seg menneskets tenkning. Du studerer ideer, oppfatninger og holdninger som har vært karakteristiske for forskjellige epoker, samfunn og kulturkretser i fortiden. Du får belyst tenkningens rolle i den historiske forandringsprosessen, og avklart de idémessige forutsetningene for vår egen tids kultur og måte å leve på.

Idéhistorie omfatter viktige verker innenfor religion, filosofi og vitenskap som har formet vår kultur og våre oppfatninger om oss selv. I tillegg dreier idéhistorie seg om verdisystemene og virkelighetsbildene som til forskjellige tider har gjort seg gjeldende.

Læringsutbytte

Når emnegruppa er fullført, vil du:

 • kjenne til hovedtrekk ved europeisk tenkning fra antikken fram til våre dager
 • ha innblikk i ulike oppfatninger av europeiske historiske epoker innen nyere forskning
 • kunne knytte ideer/forestillinger (om Gud, menneske, natur, samfunn og historie) og endringene i dem til de enkelte epokers tenkesett
 • kunne forstå forskjellen mellom før-moderne og moderne måter å tenke på
 • kunne lese originaltekster fra den europeiske idéhistoriske kanon, innen religion, litteratur, estetikk og vitenskap, i historisk perspektiv og i lys av dens samtid
 • ha særlig kjennskap til enkelte epoker eller emneområder
 • kjenne til og kunne holde deg oppdatert på idéhistorisk metode og historisk tekstfortolkning gjennom lesning av idéhistorisk sekundærlitteratur
 • kunne formulere idéhistoriske problemstillinger og ha grunnlag for å vurdere historiske epokers tenknings relevans i vår samtid
 • ha innblikk i typiske idéhistoriske arbeidsmetoder
 • kunne arbeide alene og i gruppe med idéhistoriske problemstillinger og reflektere over ditt eget arbeid og justere deg etter veiledning
 • kunne beherske og presentere idéhistorisk fagstoff aktivt, både skriftlig og muntlig

Oppbygging og gjennomføring

Vi anbefaler sterkt at du har bestått IDE1104 og IDE1105 før du melder deg opp til idéhistorieemner på 2000-nivå. IDE1104, IDE1105 og IDE2001 må være bestått før du melder deg opp til IDE3090. Se for øvrig anbefalt studieløp på studieretning for idéhistorie.

Kvalifisering for videre studier

Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til blant annet masterstudiet i Europeisk kultur. Les mer om muligheter med bachelorgrad med fagfordypning i idéhistorie.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (70 studiepoeng):

Velg minst 10 studiepoeng blant:

eller blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

 • Emnegruppen gjelder studenter tatt opp på studieretning for idéhistorie fra og med høsten 2013. Er du tatt opp høsten 2013 eller 2014, må du ikke ta IDE3090 – Bacheloroppgave i idéhistorie; du kan i stedet velge 30 studiepoeng blant idéhistorieemner på 2000-nivå (emner med emnekode IDE2XXX).
 • Nedlagte idéhistorieemner på 2000-nivå vil generelt kunne inngå som valgfrie emner i fordypningsgruppen.
 • Er du tatt opp på studieretning for idéhistorie høsten 2014 eller tidligere, vil du kunne dekke kravet til de obligatoriske innføringsemnene på 1000-nivå slik det er beskrevet på instituttets side for overgangsordninger.