Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet skal du utarbeide og besvare en idéhistorisk problemstilling innenfor et gitt temaområde. Du skal lære å gjøre bruk av din faglige bakgrunn fra både din fagfordypning i idéhistorie og dine støttefag, samt eventuelt utvekslingsopphold og språkkompetanse, i utarbeidelsen av prosjektet og i skriveprosessen.

Vi legger opp til at du skal ta emnet i siste (sjette) semester på bachelorstudiet i idéhistorie. Du velger tema for oppgaven innenfor de emnene vi gir på 2000-nivå (emner med emnekode IDE2XXX) det semesteret du skriver bacheloroppgaven.

Hva lærer du?

Bacheloroppgaven skal sette deg i stand til å arbeide selvstendig og utvikle din evne til å planlegge, dimensjonere og gjennomføre et eget større prosjekt.

Når du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse:

Kunnskaper:

 • Du har inngående kunnskap om det idéhistoriske temaet for bacheloroppgaven
 • Du kan formulere en avgrenset problemstilling med idéhistorisk perspektiv og begrunne ditt valg av problemstilling
 • Du kan anvende og behersker begreper, forskningsmetoder og teorier du har blitt presentert for i løpet av ditt bachelorstudium, og som er relevant for din bacheloroppgave
 • Du kan prinsippene for akademisk skriving som etterprøvbarhet, redelighet, presisjon og kritikk
Ferdigheter:
 • Du kan identifisere primærmaterialet/primærkildene som danner grunnlag for drøfting av problemstillingen
 • Du kan, under veiledning, spore relevant sekundærlitteratur, og drøfte problemstillingen i lys av sekundærlitteraturen, samt forholde deg kritisk til den
 • Du kan, under veiledning, velge riktig(e) metode(r) for å tilnærme deg din problemstilling
 • Du har styrket dine analyse-, språk- og kommunikasjonsferdigheter
Generell kompetanse:
 • Du kan utforme en mer omfattende sammenhengende skriftlig framstilling og argumentasjon
 • Du kan identifisere forskjellige tilnærminger til problemstillingen, samt deres faglige premisser
 • Du kan inngå i et fagfellesskap med dine medstudenter og veileder/fagansvarlige
 • Du behersker korrekt bruk av kilder, referanser og sitering

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Det er kun studenter på Idéhistorie (studieretning) på bachelorprogrammet for filosofi og idehistorie som kan få plass på dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha bestått minimum 120 studiepoeng før du tar emnet. Vi legger opp til at du tar emnet i ditt sjette og siste semester slik at du får full uttelling for støttefag og fagfordypning, samt eventuelt utvekslingsopphold og språkkompetanse.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot idéhistorie mellomfag.

Du vil heller ikke kunne ta vanlig eksamen i det 2000-emnet du har valgt som temaområde på bacheloroppgaven. Det overlapper 10 studiepoeng mot IDE3090.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Undervisningen på dette emnet er todelt:

 • Du følger felles seminarundervisning for alle IDE3090-studenter (seks dobbelttimer). Fellesseminarene gir generell skriveveiledning samt presentasjon og diskusjon av oppgaven du skriver.
 • I tillegg skal du følge undervisningen på det 2000-emnet du har valgt å skrive innenfor. Veiledning blir gitt av faglærer på det aktuelle 2000-emnet og er obligatorisk (1 time).

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • Innlevert prosjektbeskrivelse og pensumliste (som angir 800 til 1000 sider selvvalgt pensum) til faglærer på 2000-emnet
 • Muntlig fremlegg på fellesseminaret for IDE3090-studentene
 • Oppmøte til veiledning med faglærer på 2000-emnet

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Obligatoriske aktiviteter er knyttet til veiledningen og eksamen i oppgaven du skriver og er derfor kun gyldig det aktuelle semesteret.

Eksamen

Bacheloroppgave på 18-20 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste og eventuelle vedlegg. (Litteraturlisten skal bestå av den delen av pensum fra 2000-emnet du skriver innenfor som du benytter i oppgaven, samt et selvvalgt pensum, godkjent av veileder, på ca. 800-1000 sider.)

Når du skriver bacheloroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til bacheloroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Alle obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Sensorveiledning

Fagspesifikke karakterkrav

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk