KFL4030 – Aktuelle temaer i kjønnsforskning: Kjønn, etnisitet og integrering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du gis grunnleggende kunnskap i et tema som er relevant for kjønnsforskningen. Temaene er basert på gjesteforskere, nye forskningsinitiativ og liknende. Hvert tema kan derfor ofte bare tilbys en til to ganger.

Emnene vil bli tilbudt når det ligger til rette for dette.

Temaet som tilbys høsten 2021:

Kjønn, etnisitet og integrering.

Hva lærer du?

Du får avansert innsikt i aktuelle tema, debatter og teorier innen kjønnsforskningen. Innholdet i emnet, som kan variere, blir bekjentgjort for hvert semester i lenken du finner under «Kort om emnet» (se ovenfor).

Opptak og adgangsregulering

Studenten må være opptatt på et Masterstudium.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

20 studiepoeng fra Tverrfaglige kjønnsstudier, dvs. KFL1010 Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn eller tilsvarende faglig bakgrunn anbefales.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KFL2030 – Aktuelle temaer i kjønnsforskning: Kjønn, etnisitet og integrering

Se beskrivelse for hvert enkelt tema.

Undervisning

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Adgang til undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar totalt mellom 28-32 timer. Seminarene inkluderer trening i skriftlig og muntlig framstilling. Studentene forutsettes å delta aktivt med muntlige og skriftlige bidrag om temaer i emnet. Det tilbys vurdering/veiledning på studentarbeid underveis i emnet.
Det er obligatorisk frammøte (minimum 8 av 11 ganger), inklusive første gang.

Informasjon om obligatorisk aktivitet

Eksamen

 

 

Mappeinnlevering
Eksamen består i endelig innlevering av en mappe med tekster som studenten arbeider med gjennom hele semesteret. Denne mappen består av tre deler.
 

1: Hvordan forstå kjønn i et flerdimensjonalt perspektiv?
Et refleksjonsnotat som blir til ved at studenten ved undervisningens start reflekterer over sin forforståelse av hvordan kjønn kan virke sammen med det ha minoritetsnorsk kontra majoritetsnorsk bakgrunn. Deretter leveres det midtveis i semesteret et refleksjonsnotat der studenten bruker minst to tekster på pensum til å reflektere over/diskutere egen forforståelse. Det gis tilbakemelding på dette refleksjonsnotatet og studenten bruker dette til å revidere refleksjonsnotatet som del av mappen som levers etter semesterslutt. Maksimalt 2 sider (900 ord)

 

2: Ikke en del av mappen, men godkjennes på forhånd som arbeidskrav: Kritisk lesing av en tekst på pensum. Arbeidet med presentasjon av en individuell kritisk lesing av en tekst, skjer som del av et gruppearbeid som munner ut i en gruppebasert muntlig presentasjon. Dette skjer på følgende måte: 

Emne-ansvarlig etablerer etter første undervisningsdag grupper (med to-tre studenter). Hver gruppe velger seg en tekst fra pensum. Denne skal, etter en kritisk gjennomgang, presenteres for de øvrige studentene. Parallelt arbeider hver av gruppemedlemmene et notat der de presenterer sin individuelle lesing av teksten. Denne levers for tilbakemelding en gang i løpet av semesteret, før den bearbeides og leveres som del av mappen etter semesterslutt. Maksimalt 2 sider (900 ord)

3: Semesteroppgave. Studentene gis ved undervisningens start (2.undervisningsdag) tre tema de kan velge å skrive semesteroppgave innenfor. Hver student utarbeider en problemstilling som levers (4.undervisningsdag). Denne gis studenten tilbakemelding på. Deretter arbeider studenten med en oppgavetekst hen får tilbakemelding på en gang, før hen bearbeider og leverer en endelig oppgave som del av mappen. Semesteroppgaven skal være på ca 4500 ord, +/- 10%. 

 

Oppgaver og sensurveiledning 2018

Hjemmeeksamen og levering i Inspera

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2021

Eksamen

Høst 2021

Undervisningsspråk

Norsk