KFL4030 – Aktuelle temaer i kjønnsforskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du gis grunnleggende kunnskap i et tema som er relevant for kjønnsforskningen. Temaene er basert på gjesteforskere, nye forskningsinitiativ og liknende. Hvert tema kan derfor ofte bare tilbys en til to ganger.

Emnene vil bli tilbudt når det ligger til rette for dette.

Temaet som tilbys høsten 2019:

Kjønn, etnisitet og integrering.

Hva lærer du?

Du får avansert innsikt i aktuelle tema, debatter og teorier innen kjønnsforskningen. Innholdet i emnet, som kan variere, blir bekjentgjort for hvert semester i lenken du finner under «Kort om emnet» (se ovenfor).

Opptak og adgangsregulering

Studenten må være opptatt på et Masterstudium.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

20 studiepoeng fra Tverrfaglige kjønnsstudier, dvs. KFL1010 Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn eller tilsvarende faglig bakgrunn anbefales.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KFL2030 – Aktuelle temaer i kjønnsforskning

Se beskrivelse for hvert enkelt tema.

Undervisning

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Adgang til undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar totalt mellom 28-32 timer. Seminarene inkluderer trening i skriftlig og muntlig framstilling. Studentene forutsettes å delta aktivt med muntlige og skriftlige bidrag om temaer i emnet. Det tilbys vurdering/veiledning på studentarbeid underveis i emnet.
Det er obligatorisk frammøte (minimum 8 av 11 ganger), inklusive første gang.

Informasjon om obligatorisk aktivitet

Eksamen

 

 

Studentene må i tillegg til tredagers hjemmeeksamen og obligatorisk oppmøte forholde seg til spesifikke arbeidskrav på hvert tema. Disse arbeidskravene skal være godkjent før studentene kan fremstille seg for eksamen.  (se lenke)

Avsluttende eksamen består av en tre dagers hjemmeeksamen på 10 sider à 2300 tegn pr side til sammen 23000 tegn +/- 10% (referanser og forside kommer i tillegg). over oppgitt tema som leveres til en fastsatt tid ved emnets slutt.  

Denne oppgaven vurderes etter karakterskalaen A til E for bestått og F for ikke bestått.

 

Oppgaver og sensurveiledning 2018

Hjemmeeksamen og levering i Inspera

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Emnet går ikke høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk