KFL2030 – Aktuelle temaer i kjønnsforskning: Kjønn, etnisitet og integrering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du innføres i et tema som er relevant for kjønnsforskningen. Temaene er basert på gjesteforskere, nye forskningsinitiativ og liknende. Hvert tema kan derfor ofte bare tilbys en til to ganger.

Emnene vil bli tilbudt når det ligger til rette for dette.

Temaet som tilbys høsten 2022:

Kjønn, etnisitet og integrering.

Hva lærer du?

Du får innblikk i debatter og posisjoner innenfor kjønnsforskningen eksemplifisert ved et aktuelt tema. Innholdet i emnet, som kan variere, blir bekjentgjort for hvert semester i lenken du finner under «Kort om emnet» (se ovenfor).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

20 studiepoeng fra Tverrfaglige kjønnsstudier, dvs. KFL1010 – Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og KFL1020 – Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn Kjønn og vitenskap eller tilsvarende faglig bakgrunn anbefales.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KFL4030 – Aktuelle temaer i kjønnsforskning: Kjønn, etnisitet og integrering

Se beskrivelse for hvert enkelt tema.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger 2 timer over 10 uker, i tillegg skal studentene delta på enten seminar 1 eller 2, (á 5 ganger).  Seminarene inkluderer trening i skriftlig og muntlig framstilling. Studentene forutsettes å delta aktivt med muntlige og skriftlige bidrag om temaer i emnet. Emnet gis også som «heis-emne» på Masternivå, og undervisning er felles for begge nivåer.

Det er obligatorisk frammøte (minimum 7 av 10 ganger), inklusive første gang.

Informasjon om obligatorisk aktivitet

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Eksamen

Semesteroppgave
Eksamen består i endelig innlevering av en semesteroppgave som studenten arbeider med gjennom hele semesteret. 
 

Obligatoriske arbeidskrav: 

1: Hvordan forstå kjønn i et flerdimensjonalt perspektiv?
Et refleksjonsnotat som blir til ved at studenten ved undervisningens start reflekterer over sin forforståelse av hvordan kjønn kan virke sammen med det ha minoritetsnorsk kontra majoritetsnorsk bakgrunn. Maksimalt 2 sider á 2300 tegn ( ca 4600 tegn)

 

2: Kritisk lesing av en tekst på pensum. Arbeidet med presentasjon av en individuell kritisk lesing av en tekst, skjer som del av et gruppearbeid som munner ut i en gruppebasert muntlig presentasjon. Dette skjer på følgende måte: 

Emne-ansvarlig etablerer etter første undervisningsdag grupper (med to-tre studenter). Hver gruppe velger seg en tekst fra pensum. Denne skal, etter en kritisk gjennomgang, presenteres muntlig for de øvrige studentene.  

---------------------

Semesteroppgave. Studentene gis ved undervisningens start (2.undervisningsdag) tre tema de kan velge å skrive semesteroppgave innenfor. Hver student utarbeider en problemstilling som levers. Denne gis studenten tilbakemelding på. Deretter arbeider studenten med en oppgavetekst hen får tilbakemelding på en gang, før hen bearbeider og leverer en endelig oppgave.

Semesteroppgaven skal være på ca 8 sider á 2300 tegn = ca 18.400 tegn, +/- 10%. 

 

Semesteroppgaven vurderes etter karakterskalaen A til E for bestått og F for ikke bestått.
 

Oppgaver og sensorveiledning 

Hjemmeeksamen og innlevering i Inspera

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk