Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisningen gis digital - om mulig som hybrid i januar!

Emnet skal gi et bredt innblikk i hva kjønn betyr i barn og ungdoms oppvekst, og hvordan forståelsen av barne- og ungdomstid endrer seg både historisk, i forskning og teoriutvikling. Studentene introduseres for ulike tilnærminger til å forstå kjønnssosialisering. Og vi jobber med interseksjonelle tilnærminger i betydningen hvordan kjønn kan spille sammen med alder, sosial bakgrunn og etnisitet.  Emnet sikter mot en tverrfaglig forståelse av barns oppvekst. Kjønn og alder vil bli analysert i lys av sosiale strukturer og kulturelle betydninger, og knyttet til daglig praksis, kropp og identitet. Barn og unges kjønnede erfaringer i skole, familie og jevnaldergrupper vil stå sentralt. Det vil være et særlig fokus på hvordan sosiale og kulturelle endringsprosesser innvirker på barn og unges liv.

Hva lærer du?

Du skal tilegne deg:
• et generelt overblikk over hva kjønn betyr i barns oppvekst i dag, og bli i stand til å analysere dette fra ulike faglige og teoretiske perspektiv.
• kunnskap om perspektiver fra ulike fag som belyser barndom og ungdom.
• en forståelse av forholdet mellom kjønn og oppvekst i et samfunnsmessig endringsperspektiv.
• kompetanse til å anvende et kjønnsperspektiv i forskning, arbeid og i samfunnsdebatt om barn og ungdom.
• ferdigheter til å analysere hvordan kjønn kommer til uttrykk i ulike sosiale kontekster som barn og unge deltar i.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenten må være opptatt på et masterstudium

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KFL2080 – Kjønn og oppvekst

KFL2080 Kjønn og oppvekst

Undervisning

Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. I dette emnet går forelesningene fysisk. Det er krav om oppmøte på 7 av 10 ganger. Obligatoriske arbeidskrav må gjennomføres for at studenten skal kunne fremstille seg for eksamen. Undervisningen foregår på norsk.

 

Undervisningen består av forelesninger og seminar i til sammen ca. 30 timer. Seminaraktiviteten inkluderer trening og veiledning i skriftlig og muntlig framstilling. Studentene forutsettes å delta aktivt i undervisningsopplegget. Det inngår en obligatorisk, praktisk oppgave som må være bestått for at man kan gå opp til eksamen.

Denne oppgaven inngår i det samlede undervisningsopplegget og utarbeides av kurslærer for hver gang emnet går. Dette semesterets opplegg for oppgave (våren 2022) vil bestå i at studentene danner grupper på to som gjennomfører en dags observasjon i en skoleklasse på 1.-10.trinn. Hensikten med å gjøre denne observasjonen er å framskaffe et datamateriale som kan gi svar på en av studentene formulert problemstilling knyttet til betydningen av kjønn/hvordan kjønn spilles ut når barn/unge samles i en skoleklasse. Basert på resultater fra observasjonsarbeidet + teoretiske tilnærminger fra tekster på pensum, utarbeides en skriftlig oppgave på 2-4 sider. Denne oppgaven framføres også muntlig for emne-ansvarlig/medstudenter og en ekstern sensor. Både skriftlig oppgavetekst og muntlig framføring inngår i vurdering til bestått/ikke bestått. Oppgaven må bestås for å kunne gå opp til eksamen.

I forkant av observasjonene skal vi som del av seminarene arbeide med utdrag fra boka Feltarbeid i egen kultur (2014) av Cato Wadel, Otto Laurits Fuglestad og Carl Cato Wadel.   


Emnet går over hele semesteret.

Emnet gis også som heisemne på Masternivå, KFL4080 Kjønn og oppvekst. Undervisningen i emnet er felles for begge nivåer.

Det gjennomføres et eget seminar for masterstudentene. Tidspunkt og opplegg for dette avtales i dialog mellom emneansvarlig og masterstudentene på emnet.

Pensum er på ca. 1000 sider.

Informasjon om obligatorisk aktivitet

-Oppmøte sju av ti undervisningsdager.

-Deltakelse i forberedelse til og gjennomføring av feltarbeid, med etterfølgende utarbeidelse av en skriftlig oppgave og muntlig framføring av denne. Dette gjennomføres (som hovedregel) i grupper på to. Den skriftlige oppgaven og den muntlige framføringen vurderes med bestått/ikke bestått.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensform på KFL4080 er en tredagers hjemmeeksamen på ca. 4500 ord, (referanser/kilder i tillegg) som vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Det gis en praktisk, obligatorisk oppgave i løpet av emnet.  Kravet for å kunne gå opp til eksamen er at denne oppgaven og fremleggelsen av den er gjennomført og bestått på forhånd.

Karakterbeskrivelser KFL4080

Hjemmeeksamen og levering i Inspera

Tidligere eksamensoppgaver og sensurveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering 2011-2012

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk