Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi et bredt innblikk i hva kjønn betyr for barn og ungdoms oppvekst. Kjønn og alder vil bli sett i sammenheng og i forhold til sosial bakgrunn og etnisitet/flerkulturalitet. Emnet sikter mot en tverrfaglig forståelse av barns oppvekst. Kjønn og alder vil bli analysert i skjæringspunktet mellom sosiale strukturer, kulturelle betydninger, daglig praksis, kropp og identitet. Barn og unges kjønnede erfaringer i skole, familie og jevnaldergrupper vil stå sentralt, men også betydningen av medier, teknologi og forbruk vil inngå. Det vil være et særlig fokus på hvordan sosiale og kulturelle endringsprosesser innvirker på barn og unges liv. Emnet tar opp hvordan perspektiver på barn og ungdom har endret seg historisk både i samfunnet og i forskningen, og gir innblikk i teoriutviklingen på området.

Hva lærer du?

Du skal tilegne deg:
• et generelt overblikk over hva kjønn betyr i barns oppvekst i dag, og bli i stand til å analysere dette fra ulike faglige og teoretiske perspektiv.
• kunnskap om perspektiver fra ulike fag som belyser barndom og ungdom.
• en forståelse av forholdet mellom kjønn og oppvekst i et samfunnsmessig endringsperspektiv.
• kompetanse til å anvende et kjønnsperspektiv i forskning, arbeid og i samfunnsdebatt om barn og ungdom.
• ferdigheter til å analysere hvordan kjønn kommer til uttrykk i ulike sosiale kontekster som barn og unge deltar i.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

20 studiepoeng fra Tverrfaglige kjønnsstudier, dvs. KFL1010 Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn eller tilsvarende anbefales. Annen studiebakgrunn kan erstatte dette, f.eks emner om barn og ungdom fra andre samfunnsvitenskapelige eller pedagogiske fag.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

KFL 4080 Kjønn og oppvekst

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar ca. 30 timer. Seminaraktiviteten (ca 20 timer) inkluderer trening og veiledning i skriftlig og muntlig framstilling, og studentene forutsettes å delta aktivt med muntlige og skriftlige bidrag om temaer som dreier seg om emnets innhold. Det inngår en obligatorisk, praktisk øvelse som må være bestått for at man kan gå opp til eksamen. Det tilbys vurdering/veiledning på studentarbeid underveis i emnet.
Emnet går over hele semesteret, men kan i enkelte semestre være mer komprimert.

Studentene skal gjennomføre en oppgave som belyser hvordan kjønn kommer til uttrykk i ulike sosiale kontekster som barn og unge deltar i. Oppgaven skal følge og inngå i det opplegget som kurslæreren utarbeider for hele gruppen. Denne del av undervisningen (oppgaveinstruktion, gjennomføring og fremleggelse) vil derfor kreve obligatorisk tilstedeværelse.
Emnet gis også som heisemne på Masternivå, KFL4080 Kjønn og oppvekst, og undervisning er felles for begge nivåer.
Pensum er på ca. 800 sider.

Informasjon om obligatorisk aktivitet

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensform på KFL2080 er en tredagers hjemmeeksamen etter emnets slutt som vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. oppgaven skal være på ca. 3600 ord, skrift 12, 1,5 i linjeavstand,  (referanser og forside kommer i tillegg).


Det vil bli gitt en praktisk, obligatorisk oppgave i løpet av emnet. Oppgaven vil inngå i et samlet opplegg for gruppen, utarbeidet av kurslærer for hver gang emnet går. Dette opplegget kan f.eks innebære observasjon på en skole eller et kjøpesenter, analyser av materiale om eller til barn e.l. Studentene må følge det konkrete opplegget som utarbeides. Oppgaven skal besvares i form av et skriftlig notat på 2-4 sider og presenteres muntlig på seminaret. Både skriftlig og muntlig presentasjon inngår som del av vurderingen til bestått/ikke bestått. Kravet for å kunne gå opp til eksamen er at denne oppgaven og fremleggelsen av den er gjennomført og bestått på forhånd.

Karakterbeskrivelser KFL2080

Hjemmeeksamen og levering i Inspera

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering 2011-2012

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk