Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om hva kjønn betyr for barn og ungdoms oppvekst. Kjønn og alder vil bli sett i sammenheng og i forhold til sosial bakgrunn og etnisitet/flerkulturalitet. Emnet sikter mot en tverrfaglig forståelse av barns oppvekst. Kjønn og alder vil bli analysert i skjæringspunktet mellom sosiale strukturer, kulturelle betydninger, daglig praksis, kropp og identitet. Barn og unges kjønnede erfaringer i skole, familie og jevnaldergrupper vil stå sentralt, men også betydningen av medier, teknologi og forbruk vil inngå. Det vil være et særlig fokus på hvordan sosiale og kulturelle endringsprosesser innvirker på barn og unges liv. Emnet tar opp hvordan perspektiver på barn og ungdom har endret seg historisk både i samfunnet og i forskningen, og gir innblikk i teoriutviklingen på området.

Hva lærer du?

Du skal tilegne deg:
• et grundig overblikk over hva kjønn betyr i barns oppvekst i dag, og bli i stand til å analysere dette fra ulike faglige og teoretiske perspektiv
• kunnskap om perspektiver fra ulike fag som belyser barndom og ungdom
• en forståelse av forholdet mellom kjønn og oppvekst i et samfunnsmessig endringsperspektiv
• kompetanse til å anvende et kjønnsperspektiv i forskning, arbeid og i samfunnsdebatt om barn og ungdom
• ferdigheter til å analysere hvordan kjønn kommer til uttrykk i ulike sosiale kontekster som barn og unge deltar i, og koble egen analyse til ulike teoretiske perspektiver om barn og ungdom

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenten må være opptatt på et masterstudium

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KFL2080 – Kjønn og oppvekst

KFL2080 Kjønn og oppvekst

Undervisning

Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. I dette emnet går forelesningene fysisk i auditorie, men vil bli publisert rett etter forelesningene for studenter på emnet. Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller for undervisning i KFL4080 våren 2021, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning. Obligatoriske arbeidskrav må gjennomføres for at studenten skal kunne fremstille seg for eksamen.

Undervisningen består av forelesninger og seminar i tilsammen ca. 30 timer. Seminaraktiviteten (ca 20 timer) inkluderer trening og veiledning i skriftlig og muntlig framstilling. Studentene forutsettes å delta aktivt med muntlige og skriftlige bidrag om temaer som angår emnets innhold. Det inngår en obligatorisk, praktisk oppgave som må være bestått for at man kan gå opp til eksamen. Det tilbys vurdering/veiledning på studentarbeider underveis i emnet.
Emnet går over hele semesteret, men kan i enkelte semestre være mer komprimert.

Oppgaven studentene skal gjennomføre belyser hvordan kjønn kommer til uttrykk i sosiale kontekster som barn og unge deltar i. Oppgaven skal følge og inngå i opplegget kurslæreren utarbeider. Oppgaveinstruksjon, gjennomføring og fremleggelse av denne er obligatorisk og krever obligatorisk tilstedeværelse fysisk eller digitalt.
Emnet gis også som heisemne på Masternivå, KFL4080 Kjønn og oppvekst. Undervisningen i emnet er felles for begge nivåer.
Pensum er på ca. 1000 sider.

Informasjon om obligatorisk aktivitet

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensform på KFL4080 er en tredagers hjemmeeksamen på ca. 4500 ord, (referanser og forside kommer i tillegg) som vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Det gis en praktisk, obligatorisk oppgave i løpet av emnet. Oppgaven inngår i det samlede undervisningsopplegget og utarbeides av kurslærer for hver gang emnet går. Dette semesterets opplegg (våren 2021) vil bestå i at studentene kan velge en type «tekst», det vil si en enten en film, et utdrag fra saksprosa eller skjønnlitteratur og en politisk tekst (disse vil bli presentert ved semesterstart). Tekster som på ulike måter tematiserer oppvekst/ungdomstid. Det skal gjøres en tekstanalyse av tekstene i et kjønnsperspektiv – ved å bruke teori og tidligere forskning som er pensum på emnet. Enkle tekstanalytiske strategier og anbefalt litteratur om dette vil bli gjennomgått som del av undervisningen. Dette opplegget erstatter – på grunn av koronasituasjonen – feltarbeid i klasserom som vanligvis gjennomføres som del av dette emnet. Dette betyr at en tekst av Cato Vadel om feltarbeid, som finnes i kompendiet går ut. Denne erstattet av to kapitler fra Øyvind Bratberg (2014) Tekstanalyse for samfunnsvitere. Cappelen Damm Akademisk Studentene må følge det konkrete opplegget som utarbeides. Oppgaven skal besvares i form av et skriftlig notat på 2-4 sider og presenteres muntlig på seminaret. Både skriftlig og muntlig presentasjon inngår som del av vurderingen til bestått/ikke bestått. Kravet for å kunne gå opp til eksamen er at denne oppgaven og fremleggelsen av den er gjennomført og bestått på forhånd.

 

 

 

Karakterbeskrivelser KFL4080

Hjemmeeksamen og levering i Inspera

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering 2011-2012

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk