Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i arkeologisk faghistorie fra cirka 1870 og fram til i dag. Det legges vekt på en forståelse av de tre fagtradisjonene som kan ordnes inn under tre hovedbolker:

  • kulturhistorisk arkeologi
  • prosessuell arkeologi
  • post-prosessuell arkeologi

Emnets innhold er også rettet generelt mot anvendelsen av teoretiske begreper i arkeologi, og hvordan disse kan brukes aktivt i forståelsen av det faghistoriske forløpet.

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet skal du:

  • i en skriftlig kvalifiseringsoppgave kunne analysere de teoretiske premissene i en utvalgt arkeologisk fagartikkel
  • i deltagelse på et valgfritt fredagsseminar kunne resonere seg fram til foreleserens teoretiske, metodiske og/eller faghistoriske rammeverk
  • i arbeid med en semesteroppgave (eksamen) kunne gjøre skriftlig og muntlig rede for det faghistoriske forløpet og de tre forskningstradisjonene innenfor nord-europeisk og vestlig arkeologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Deltagelse i undervisningen krever undervisningsopptak på emnet.

Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår vil bli prioritert.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARK1000-Innføring i arkeologi.

I tillegg ett emne fra denne listen: 

Anbefalte forkunnskaper

Faget forutsetter at studenten har tatt ex.phil og ex.fac og har gode lesekunnskaper i engelsk. Spesialisering i visse emner vil kreve kjennskap til andre fremmedspråk

Overlappende emner

For studenter som tidligere har tatt ARKMTL og/eller ARK2004: ARK2000 overlapper delvis med disse emnene. Kontakt instituttet for mer informasjon.

Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på studieenheter (emner, semesteremner, grunnfag og mellomfag) det tidligere er oppnådd studiepoeng / vekttall for.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av forelesninger og gruppeundervisning.

Forelesninger vil gi innføring teoretisk tankegang og formidle hovedtrekkene i den faghistoriske utviklingen. I gruppeundervisningen vil studenten få trening i bruk av teori og forståelse av faghistoriens gang gjennom skriftlige og muntlige øvelser.

I tillegg til det faste pensumet skal studenten analysere én fagartikkel (kvalifiseringsoppgave) og delta på et fredagsseminar (forelesningsnotat) – som grunnlag for å kunne gå opp til eksamen.

Det vil også bli arrangert en to dagers ekskursjon i forbindelse med emnet, som inngår i undervisningen. 

Kvalifiseringsoppgave: I kvalifiseringsoppgaven skal studenten kunne forstå, analysere og beskrive en utvalgt fagartikkel, dvs. vise evne til å analysere artikkelens teoretiske innfallsvinkel og metodebruk samt premisser i argumentasjon og resonnement. Kvalifiseringsoppgaven skal ha en lengde på 1000-1200 ord (2-3 sider).

Forelesningsnotat: Studentene skal delta på minst ett fredagsseminar hvor de etterfølgende skal skrive minimum én side (ca 500 ord) oppsummering av foredraget med hovedvekt på foreleserens teoretiske, metodiske og/eller faghistoriske vinkling.

Informasjon om fredagsseminarrekken finnes ved å følge lenken under: https://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/fredagsseminar/

Både kvalifiseringsoppgaven og forelesningsnotatet må godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen. Kvalifiseringsoppgaven og forelesningsnotatet godkjennes av emneansvarlig lærer. Dersom kvalifiseringsoppgaven og forelesningsnotatet ikke godkjennes ved første innlevering, vil studenten få en muntlig tilbakemelding og ny innleveringsfrist.

Emnet benytter Canvas og student-epost i undervisningen. Beskjeder kan også bli lagt ut på emnets semesterside.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave som vil teste studentens kunnskaper i det faghistoriske forløpet (de tre «hovedbolkene», se over). Oppgavetekster blir annonsert i første halvdel av semesteret.

Innlevering: Oppgaven skal være på 8-10 normalsider á 2300 tegn uten mellomrom, totalt ca 18 000 - 23 000 tegn uten mellomrom. Besvarelser under eller over dette antallet kan få negative følger for karakteren. Den valgte oppgaveteksten skal stå som overskrift på første side. Kandidatnummer skal føres opp på hver side som topptekst. Eksamen leveres i pdf-format i Inspera.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige.

Det anbefales å bruke mest mulig av pensumlitteraturen i eksamensbesvarelsen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for arkeolgi.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk