ARK2110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i den arkeologiske kulturminneforvaltningen nasjonalt og internasjonalt. Dagens lovgivning og praksis står sentralt, samtidig som de historiske forutsetninger vektlegges. Problemstillinger knyttet til kulturarv og etikk i arkeologi diskuteres gjennom hele undervisningen.Studentene får innføring i relevant praksis innenfor emnets tema.

Emnet er spesielt egnet for stillinger innen kulturminneforvaltning, men også for stillinger innen forskning og museum.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du kunne:

 • kjenne hovedprinsippene i nasjonal og internasjonal lovgivning vedrørende kulturminner
 • gjøre rede for kulturminneforvaltningens organisering
 • vurdere vernekriterier for arkeologiske kulturminner
 • reflektere over etiske utfordringer knyttet til den arkeologiske praksis
 • vurdere samfunnsinteresser i arkeologiske kulturminner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Deltagelse på emnet krever undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at man har tatt EXPHIL, EXFAC og ett eller flere emner på 1000-nivå i arkeologi og at man har gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Følgende obligatoriske aktiviteter må være levert og bestått for å kunne levere eksamen i emnet:

 • Førsteutkast til semesteroppgaven.
 • Refleksjonsnotat

Emnet benytter Canvas og e-post i undervisningen.

Eksamen

Emnet vurderes med en selvstendig semesteroppgave over en gitt problemstilling knyttet til emnet. Obligatoriske aktiviteter må være bestått for at man skal kunne levere eksamen i emnet.

Oppgaven skal være på 8 til 10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) per side. Sidetall under 8 eller over 10 kan få negative følger for karakteren.

 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • institutt (IAKH)
  • semester
  • Eksamensbesvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. 

Studentene er selv ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Det anbefales å bruke mest mulig av pensumlitteraturen i eksamensbesvarelsen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk