Dette emnet er nedlagt

HIS2355 – Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fra 1880-åra vokste en ny og dels rasebasert antisemittisme fram i Europa. Den ga seg utslag i kristenpopulistiske partier i Østerrike og Tyskland, i Dreyfus-saken i Frankrike, i antisemittiske bøker og pamfletter i mange europeiske land og i pogromer i Russland - og til slutt i sin mest ekstreme form i nasjonalsosialismens forsøk på å løse ”jødespørsmålet” gjennom en systematisk tilintetgjøring av ”den jødiske rase” (Holocaust).

Emnet tar utgangspunkt i opplysningstiden og de europeiske samfunns reaksjoner på jødenes emansipasjon. Emnet tar for seg den ”moderne” antisemittisme fra 1880-åra, ser på kontinuiteten fra den kristne antijudaisme, spør etter diskontinuiteter og formene som den nye antisemittismen antok. Videre skal det fokuseres på de ulike lands historiske tradisjoner og samfunnsmessige utvikling og de derav følgende ulike framtredelsesformer av antisemittismen. Også jødenes reaksjoner på antisemittismen skal drøftes.

Emnet er nært knyttet til emnet:

HIS2356 – Holocaust (nedlagt), men kan også tas uavhengig av dette.

Hva lærer du?

Studentene får et godt kjennskap til hovedstrømningene i den moderne antisemittisme, dens forutsetninger, struktur og funksjon, dens omfang og virkninger i ulike europeiske land. Studentene blir kjent med forskningslitteratur, ulike teorier og analyser, og hvordan de forholder seg til annen forskning. På denne måten blir studentene satt i stand til å vurdere ulike historikeres tolkninger av antisemittismen. De skal videre lære å vurdere homogene samfunns reaksjoner på kriser og ”de fremmede”.

Studentene skal gjennom oppgaveskriving og tilbakemeldinger lære å presentere og drøfte kompliserte sammenhenger og kontroversielle vitenskapelige tolkninger på en presis måte. De skal utvikle evne til kritisk lesning, akademisk skriving og selvstendig vurdering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

NB: Det er obligatorisk oppmøte første gang det gis undervisning. Møter du ikke opp første gang, mister du plassen på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS4355 – Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden (nedlagt)

Emnet overlapper ikke med andre emner ved UiO, men kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer (12 dobbelttimer). Studentene forutsettes å delta aktivt i seminaropplegget med kortere skriftlige arbeider og diskusjon i tillegg til kvalifiseringsoppgave. Det vil bli gitt viktig informasjon om emnet første undervisningsgang. Det er studentens ansvar å være til stede for å tilegne seg denne informasjonen.

Kvalifiseringsoppgaven deles ut andre gang kurset holdes. Studentene leverer obligatorisk førsteutkast syvende gang, og forbereder obligatorisk kommentar på en annen students oppgave til åttende gang. Endelig versjon av kvalifiseringsoppgave leveres til faglærer niende gang. Oppgaven skal være på seks normalsider à 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven fra faglærer. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. Studentene må ha fått godkjent på all obligatorisk aktivitet samt fått godkjent på kvalifiseringsoppgaven for å kunne avlegge hjemmeeksamen. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen. Eksamensoppgaven publiseres på semestersiden for inneværende semester kl. 12:30 første eksamensdag. Den obligatoriske muntlige aktiviteten og kvalifiseringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjemmeeksamen: Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester.

Levering: Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Fronter, ikke på papir. Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. I innleveringsprosessen i Fronter vil du bli bedt om å svare på spørsmål angående fusk og akademisk redelighet. Disse må besvares før besvarelsen kan lastes opp. For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Fronter, se instruks for digital innlevering av eksamen. Merk filen med kandidatnummer (ikke navn) og emnekode (HISxxxx)

Vi minner om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Fronter. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere eksamensopggaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Sensuren kunngjøres den datoen som står på oppgavearket som publiseres på semestersiden, og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb. Kandidaten kan be om begrunnelse for karakteren. Dette må skje innen en uke etter kunngjøringsdato ved å sende en e-post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-postadresse som han/hun kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emne tilbys uregelmessig

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk