Dette emnet er nedlagt

HIS4110 – Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven)

Kort om emnet

Emnet er et leseemne, der studenten setter opp et eget pensum i samråd med en vitenskapelig ansatt, gjerne veileder, eller bruker et pensum som allerede er utarbeidet.

  • Litteraturen skal gi god allmenn orientering om et emneområde og dets plass i en større sammenheng.
  • Det er viktig at forskjellige synspunkter er representert, og pensum bør derfor inneholde flere artikler og utdrag.
  • Emnet skal inneholde historiografi der dette finnes.
  • Et utvalg kilder kan inngå i pensumet.
  • Omfanget av pensum skal være på minimum 1000 sider.

Emnet kan ha tilknytning til masteroppgaven, men skal ikke omfatte litteratur som er sentral i oppgaven.

Pensumlisten må godkjennes og signeres av en faglærer. Pensumlisten skal leveres i instituttets postkasse i 4. et. i Niels Threschows hus, før 15. oktober i høstsemesteret og 15. mars i vårsemesteret. Mer informasjon finner du her: retningslinjer for pensumlister

Hva lærer du?

Studenter som har tatt dette emnet skal kunne:

  • lese og vurdere forskningslitteraturen kritisk og selvstendig
  • ta stilling til det problemkomplekset som litteraturen omhandler
  • sammenfatte og framstille forskningsdebatten på en selvstendig og reflektert måte ved muntlig presentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til Historie (master - to år).

Overlappende emner

Pensumlisten kan ikke omfatte litteratur som er lagt opp på tidligere studietrinn. Dersom emneområdet ligger tett opp til emner studenten har tatt, må pensumet innholdsmessig gå ut over det pensum kandidaten tidligere har lagt opp, enten ved kronologisk utvidelse eller ved tematisk fordypning.

Undervisning

Emnet er et egenstudium, men du kan følge undervisning i eksisterende emner.

I løpet av semesteret vil studentene bli tilbudt undervisning i muntlig presentasjonsteknikk. Tid og sted for denne undervisningen finnes under "Timeplan" på semestersidene.

Obligatorisk aktivitet

  • Det er obligatorisk å levere pensumlisten innen fristen.
  • Dersom kandidaten utsetter eksamen eller skal ta eksamen opp igjen, må en pensumliste som er godkjent av faglærer fra det inneværende semesteret leveres.

Pensumliste må være innlevert innen angitte frister for at eksamensmeldingen skal være gyldig. Manglende pensumlister medfører trekk av eksamensmelding.

Eksamen

Muntlig eksamen:

Eksamensformen er en 20 minutters prøveforelesning. Emnet for forelesningen blir gitt tre dager før forelesningstidspunktet. Eksamensoppgavene publiseres på semestersidene for inneværende semester.

Retningslinjer for prøveforelesninger.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Emnet tilbys siste gang våren 2019.

Eksamen

Vår og høst

Eksamen kan tas hvert semester

Undervisningsspråk

Norsk