Dette emnet er nedlagt

HIS4371 – Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I løpet av det 20. århundret gikk de europeiske stormaktene fra et maktpolitisk høydepunkt der de sloss om verdensherredømmet i to verdenskriger, via en kald krig der Sovjetunionen var den eneste staten med styrke til å konkurrere med USA om global dominans, til en situasjon der amerikanerne langt på vei utøvde et globalt hegemoni i perioden rett etter den kalde krigen. Emnet vektlegger forholdet mellom stormaktene fra første verdenskrig til slutten på den kalde krigen, og innvirkningen dette hadde i og utenfor Europa. De tre konfliktene belyser stormaktenes maktkamp, samtidig som emnet også problematiserer forklaringsverdien disse tre konfliktene har for utvikling i perioden. Emnet har et særlig fokus på forskningsdiskusjonene rundt disse temaene.

Emnet står i nær sammenheng med:

Hva lærer du?

Studentene skal kjenne hovedtrekkene i maktutviklingen i verden i det 20. århundret, og vite hvordan forholdet mellom stormaktene og etter hvert supermaktene har endret seg i løpet av perioden. Studentene skal ha kjennskap til hovedmomentene i forskningsdiskusjonene om første og andre verdenskrig og den kalde krigen.

Studentene skal lese kritisk og tenke selvstendig. Gjennom skriving og tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaver skal studentene lære å fremstille kompliserte sammenhenger skriftlig på en forståelig og presis måte, å se styrker og svakheter ved egne og andres tekster, og å drøfte sentrale spørsmål innenfor internasjonal og global historie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Overlapper med HIS2371 – Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret

Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner og lignende det tidligere er oppnådd studiepoeng/vekttall for

Undervisning

Undervisningen skjer i form av 12 dobbelttimer forelesning felles med HIS2371 – Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret. Det forventes at studentene er tilstede i timene og deltar aktivt. Masterstudentene kan også delta på gruppeundervisningen dersom de ønsker.

Ressurser knyttet til undervisningen vil legges ut i Canvas.

Obligatorisk aktivitet:

Kvalifiseringsoppgave, leveres i Canvas:

 • Oppgaven skal være på seks normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Skal bestå av sammenhengende tekst og ha sidetall, referanser og litteraturliste.
 • Den vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. 
 • Du får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven.
 • Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes grunnet faglige kriterier, får du 1 uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om den reviderte oppgaven kan godkjennes.
 • Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke oppfyller de formelle kravene, får du ikke mulighet til å levere revidert versjon.

Det er ditt ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Oppgaveskriving ved IAKH

Du må bestå kvalifiseringsoppgaven for å kunne ta eksamen i dette emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

HFs retningslinjer for obligatoriske aktiviteter

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen. De obligatoriske aktivitetene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Digital hjemmeeksamen:

 • Studentene får 3 arbeidsdager til å besvare oppgaven.
 • Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider à 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • institutt (IAKH)
  • semester.
  • Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Inspera. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Emnet undervises uregelmessig.

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk