KONS2060 – Forvaltning av kulturarven

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

God forvaltning av kulturarven er essensiell for mange av museenes aktiviteter og oppnås gjennom samlingsforvaltning og forebyggende konservering.

Samlingsforvaltning omhandler arbeidet med samlingsutvikling, dokumentasjon, tilgjengeliggjøring av samlinger, bevaring og konservering ved hjelp av gode, strukturerte administrative rutiner og styringsprosesser. Forebyggende konservering dreier seg om den fysiske bevaring av kulturarven.

I dette emnet står samlingsforvaltning sentralt, men det belyses også hvordan dette arbeidet støttes opp av forebyggende konserveringsaktiviteter. Samlingsforvaltning er et felt i kontinuerlig endring og for tiden et fokuspunkt i de norske museer. Bortsett fra å kjenne til samlingsforvaltningsoppgaver har konservatoren behov for gode kommunikasjons evner, ettersom det ofte jobbes tett sammen med andre profesjonelle som blant andre magasinforvaltere, museums kuratorer, designere, arkitekter og byråkrater. Følgende temaer belyses:

 • Hva er et museum og hvordan drives det
 • Integrert samlingsforvaltning
 • Museumsaktiviteter som registrering og dokumentasjon, innkjøp og avhending, utlån, utstilling og åpen magasin
 • Konservators rolle i forvaltning av kulturarv
 • Demokratisering av bevaring av kulturarv
 • Kommunikasjon

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet er det forventet at studenten er i stand til å:

 • forklare hvorfor samlingsforvaltning er viktig for museer, og hvordan det bidrar til gjennomføring av de oppgaver et museum har
 • diskutere viktigheten av å ha et holistisk syn på samlingsforvaltning
 • beskrive og diskutere samlingsforvaltningsoppgaver som registrering
 • innsamling, avhending, dokumentering og tilgjengeliggjøring av museumssamlinger
 • identifisere konserverings rolle i forvaltningen av samlinger
 • identifisere kulturelle og sosiale faktorer som påvirker bevaring av kulturarv for nær og fjern fremtid.
 • gjennom forståelse samarbeide effektivt med andre grupper innenfor kulturminnefeltet.
 • jobbe effektivt både selvstendig og i grupper
 • presentere problemstillinger muntlig og komme med tentative løsninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskapskrav gjelder ikke våren 2021.

Anbefalte forkunnskaper

Dette emnet er en fordypning av noen temaer diskutert i KONS1000

God leseforståelse av norsk og engelsk

Undervisning

Emnet består av 5 forelesninger og 6 seminarer.

Kvalifiseringsoppgaven består i gruppearbeid. Hver gruppe skal gjennomføre et eliteintervju med en konservator og en fagperson de jobber eller har jobbet sammen med på en bestemt forvaltningsoppgave. Informasjonen som innhentes skal formidles gjennom en muntlig presentasjon med PowerPoint. Hver gruppe vil være opponent for en gruppe som fremlegger. Fremføringen vil bli tatt opp på video og diskuteres mellom gruppen og foreleser.

Kvalifiseringsoppgaven godkjennes når studenten har deltatt i alle oppgavene. Hvis studenten av en eller annen grunn er forhindret i å gjennomføre oppgaven, vil det gis en alternativ oppgave.

Emnet bruker Canvas og student-epost i undervisningen. Beskjeder kan også bli lagt ut på emnets semesterside.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Minimum 5, maksimum 40 studenter

Emnet inngår i emnegruppen 40BEVG Bevaring og gjenstandskunnskap

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2011

Eksamen

Annenhver vår fra 2011

Det kan søkes om å ta eksamen på nytt påfølgende semester dersom det er behov for det.

Kontakt studiekonsulent ved instituttet.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk