Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Politisk filosofi handler om hvordan vi best skal organisere relasjoner mellom individer som medlemmer av samfunn.

Følgende type spørsmål er sentrale: Hvordan kan individer bevare sin frihet når de er underlagt politisk autoritet? Hvordan kan statsmakt legitimeres og hvilke grenser bør den ha? Hva er en rettferdig fordeling av goder og byrder? Hvilken rolle spiller det offentlige ordskiftet i demokratiske beslutningsprosesser? Har individer rettigheter i kraft av å være mennesker? Innflytelsesrike bidrag har vært gitt av filosofer som Platon, Aristoteles, Aquinas, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rosseau, Kant, Hegel, Mill, Marx, Arendt, Rawls og Habermas.

Politisk filosofi ligger noen ganger tett opp til etikk, men mange politiske filosofer søker begrunnelser for prinsipper som reflekterer det unike i politisk samfunnsliv. Politisk filosofi i vid forstand omfatter rettsfilosofi og sosialfilosofi. Emnets innhold kan variere slik at filosofihistorie eller systematiske perspektiver på politisk filosofi vektlegges i ulike semestre.

Hva lærer du?

Etter å ha avlagt eksamen i emnet, vil du kunne

  • dokumentere presis innsikt i problemstillinger innen politisk filosofi, og i tillegg kritisk kunne drøfte ulike standpunkter skriftlig
  • demonstrere oversikt over forskjeller, likheter og sammenhenger mellom ulike standpunkter innen politisk filosofi
  • gi kritiske evalueringer av ulike standpunkter innen de respektive fordypningsområdene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler deg å ta FIL1003- Innføring i etikk før du søker opptak til dette emnet.

Undervisning

12 dobbeltimer som vil være en kombinasjon av seminarer og forelesninger.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • studenten skal før hvert seminar skrive et spørsmål eller en kritisk refleksjon til det aktuelle seminarets penstumtekster. Dette gjøres i Canvas senest kl. 9.00 mandag samme uke. 
  • studenten skal laste opp et sammendrag eller en disposisjon for semesteroppgave hen ønsker å skrive.

Alle de obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Aktivitetene er kun gyldige det semesteret de gjennomføres.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

 

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider à 2300 tegn (tilsvarer ca 3800 ord totalt), ikke inkludert litteraturliste og noteapparat. Oppgaven skal leveres i Inspera innen fastsatt frist.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Sensorveiledning høsten 2019

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Engelsk