Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg sentrale filosofiske spørsmål knyttet til naturens – arters, habitaters, etc. – moralske status og hvorvidt denne statusen skiller seg vesentlig fra menneskers. Minst like grunnleggende som det etiske spørsmålet, er spørsmålet av ontologisk art, om hva naturen er. Dette kan ikke behandles uavhengig av hvordan en gitt kultur, i en gitt epoke, fremstiller (konstruerer) naturen, det være seg som beåndet, hellig, iboende verdifull, eller som sjelløs materie, som et tilfang av ressurser av utelukkende instrumentell verdi.

Sentralt her er spørsmålet om mennesket forstår seg som atskilt fra (apart from) naturen eller som en del av (a part of) naturen. Teknologiens betydning for hvordan både det ontologiske og det etiske spørsmålet om menneskets forhold til naturen besvares, vil gis særlig vekt. Tematikken vil føres helt frem til dagsaktuelle utfordringer som artsutryddelse, biodiversitet og klimaendringer, med vekt på få frem hvilket bidrag filosofien kan gi for å forstå bakgrunnen for at disse utfordringene er blitt så sentrale i vår tid.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført emnet, vil du:

  • kunne dokumentere innsikt i den moderne vestlige kulturens natursyn; i spørsmålet om moralsk status for naturen som helhet og for enkelte arter; i kontrasten mellom ulike antroposentriske moralteorier og ikke-antroposentriske sådanne, især dypøkologi a la Næss
  • kunne argumentere kritisk og med stor grad av selvstendighet for noen av de ulike posisjonene i feltet, især vår tids aktuelle debatt
  • ha oversikt over endringer i den filosofiske oppfattelsen av naturen, især fra Descartes og frem til vår tid

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler å ha tatt FIL1003-Etikk og FIL1001-Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi.

Overlappende emner

Undervisning

Inntil 14 dobbelttimer som vil være en kombinasjon av seminarer og forelesninger. Det forventes ikke deltakelse alle 14 gangene. Det forventes imidlertid aktiv deltakelse i Canvas. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Du må til minimum 6 av seminarene sende inn et kritisk spørsmål til ukas pensumtekst/er. Du poster dette i Canvas i forkant av hvert seminar.

Alle obligatoriske aktiviteter må være bestått for å gå opp til eksamen.

 

Eksamen

En semesteroppgave på ca 5 sider/1900 ord, ikke inkludert litteraturliste. Du kan selv velge tema, men tema må være godkjent av faglærer. Essayet levere du i Inspera.

Eksamensspråk

Eksamen gis på engelsk, og kan besvares på engelsk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk