Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet vil variere fra år til år, men vil ta utgangspunkt i aktuelle, sentrale problemstillinger innenfor språkfilosofien samt de filosofiske aspektene ved logikken. Studiet vil ta utgangpunkt i filosofiske tekster, normalt aktuelle forskningsartikler og originaltekster.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innenfor emnets tematikk.
  • å kunne diskutere språkfilosofiske og/eller logiske/filosofisk-logiske problemstillinger på en kritisk og godt faglig fundert måte, både muntlig og skriftlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt FIL2403 – Språkfilosofi (tidligere FIL2400/2401).

Overlappende emner

Overlapper 10 studiepoeng mot FIL4410 – Språkfilosofi/logikk med lite essay (nedlagt) og FIL4420

Undervisning

12 dobbelttimer med kombinert seminarundervisning og forelesninger.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Et muntlig fremlegg i forbindelse med seminaret som må godkjennes av emneansvarlig lærer
  • Du må sende inn et spørsmål i Canvas til ukas pensumtekst/er 9 av 12 uker

Aktivitetene er kun gyldige i ett semester (det semesteret du tar emnet). Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å få avlegge eksamen.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

 

Eksamen

Mappeeksamen bestående av to essays på 5 sider à 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Essayene skal du levere i Inspera. Valg av tema skjer i samråd med faglærer. Mappen vurderes helhetlig og det settes én samlet karakter.

Du har krav på individuell veiledning fra faglærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til delene av mappen. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist.

Sensorveiledning for emnet høsten 2018.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2008

Emneevaluering høsten 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2022

Høst 2021

Emnet tilbys ikke høsten 2020.

Eksamen

Høst 2022

Høst 2021

Emnet tilbys ikke høsten 2020.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)